03.07.2017
Със Заповед № РД-00-591/29.06.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 11.07.2017 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Помещение за магазин за продажба на цветя, находящо се в гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 15,00 м2, от които 12,00 м2 търговска площ и 3,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№14/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 14,10 м2 търговска площ и 26,40 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
3.Помещение за магазин за продажба на промишлени стоки /№15/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 30,00 м2 търговска площ и 13,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
4.Помещение за обществена тоалетна, находящо се в гр. Кюстендил площад „I-ви май“, състоящо се от 78 м2 площ, с начална тръжна цена 86,95 лв. на месец без ДДС.
5.Терен, находящ се на ул. Цар Освободител УПИ IV кв. 271 за поставяне на преместваем обект за павилион за промишлени стоки с площ от 7,30 м2 с начална тръжна цена 3,35 лева/м2 на месец без ДДС.
6.Терен, находящ се на ул.“Пиянец“ в ПИ 41112.503.2239 по КККР на гр. Кюстендил за поставяне на преместваем обект за павилион за кафене съгласно схема №20/26.06.2017г. с площ 61.32 кв.м с начална тръжна цена 3,70 лева/м2  на месец без ДДС
7.Терен, находящ се в гр. Кюстендил на ул. “Бузлуджа“ до блок 95 за поставяне на преместваем обект за павилион на плодове и зеленчуци с площ 21,25 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева /м2 на месец без ДДС
8.Терен, находящ се в УПИ III, кв. 184 по плана на гр. Кюстендил  за поставяне на преместваем обект за кафене 17м2 площ съгласно схема за поставяне №15/15.05.2017г. на Главния архитект  на Община Кюстендил с начална тръжна цена 3.95 лева/м2 на месец без ДДС

    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 18.07.2017 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Цената за складова и помощна площ за помещенията е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 10.07.2017година, а за повторния търг до 15,00 часа на 17.07.2017 година.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил