28.06.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  №94-00-2970/28.06.2017 г.

ДО
ДИМИТЪР ПАВЛОВ СОКОЛОВ
УЛ. ,,АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ


 
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Външна тоалетна”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ - 2797, кв. 154 по плана на гр. Кюстендил за Централна градска част, с административен адрес: ул. ,,Александър Батенберг” №20, гр. Кюстендил, на основание чл. 223, ал. 1, т. 8, чл. 225 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията е издадена Заповед № РД-00-148 /23.02.2017 г. на Кмета на община Кюстендил, за премахване на незаконния строеж.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.
Възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в община Кюстендил, в 14 - дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет - страницата на общината.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил