26.06.2017
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО РАЙЧО ЗАФИРОВ ГЕОРГИЕВ - УЛ. ,,ДРИН” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО МАРА ДИНКОВА ГОЦЕВСКА - УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП.10
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ГОЦЕВСКИ - УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЕМИЛ КИРИЛОВ МИЛЕВ - Ж. К. ,,БУЗЛУДЖА” №98 ВХ. А,ЕТ. 8 , АП. 21
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО АНДРЕЙ КИРИЛОВ МИЛЕВ - УЛ. ,,АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ” №1, ВХ. А, АП. 2
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - Ж. К. ,,СВОБОДА” №3, ВХ. 3,ЕТ. 6, АП. 108
ГР. СОФИЯ
          
ДО ДИАНА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА - УЛ. ,, АНТИМ І” №27
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
ДО РАДОСЛАВ  БОЯНОВ МИТОВ - Ж. К. ,,ОБОРИЩЕ”
БУЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №99
ГР. СОФИЯ

ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА - УЛ. ,,СТО И ДЕВЕТА”  №110
ГР. РАДОМИР  
           
 
Община Кюстендил, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-409/15.05. 2017г. на Кмета на Община Кюстендил e одобрен проект за изменението на действащ подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на поземлен имот ПИ №002225 от Картата на възстановената собственост, местност КОРИЧЕТО на село Цървеняно с ЕКАТТЕ 78611, общ. Кюстендил за  промяна предназначението на територията на имота от земеделска земя в неземеделска- ,,За съоръжения на техническата инфраструктура”.
Възложител  на проекта за ПУП-П3 е ,,Теленор България (Космо България Мобайл) ЕОД”от  гр. София.
Проектът се намира в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 19.
В 14-дневен срок от съобщаването на  заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК, чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил от заинтересуваните лица по реда на чл.215 от ЗУТ.
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил