21.06.2017
     Със Заповед № РД-00-564/21.06.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.06.2017 година от 9,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1.Имот №41112.34.61 в землището на гр. Кюстендил с размер от 1.234 дка в местност „Галевица“, с НТП – нива, категория VI , актуван с Акт за общинска собственост №4599/07.02.2017 година;
2.Имот №41112.34.63 в землището на гр. Кюстендил с размер от 1.294 дка в местност „Галевица“, с НТП – нива, категория VI , актуван с Акт за общинска собственост №4636/02.05.2017 година;;
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 07.07.2017 година от 9.30 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
     Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 28.06.2017г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 29.06.2017г.
     За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 05.07.2017г. и се входират до 15,00 часа на 06.07.2017г.
     Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
     Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 28.06.2017 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 05.07.2017 година.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил