21.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-560/ 21.06.2017  г. Кметът на община Кюстендил е разрешил изменение на плана за регулация и плана за застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил в обхвата на кв. 25.
     С мотивираното предложение за изменение на действащия план за регулация в обхвата на кв. 25 от плана на  гр. Кюстендил се проектира нова улица и се обособяват новообразуваните кв. 25 и кв. 25Б, както следва:
   - В новообразувания кв. 25 се предвижда новообразуваният УПИ I да  бъде отреден „За комплексно жилищно строителство, озеленяване, спорт и атракции, паркинг и трафопост”, а УПИ II, III, IV и V да са „За жилищно строителство”, разположени непосредствено до новопроектираната улица. 
   - В новообразувания кв. 25Б се предвижда да се проектират нови  УПИ I, II и V - „За комплексно жилищно строителство”; УПИ III - „За трафопост” и УПИ IV - „За балнеосанаториум”.
     С мотивираното предложение за изменение на действащия план за застрояване се предвижда  застрояването в новообразуваните кв. 25 и кв. 25Б от плана за застрояване на град Кюстендил да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ и да се устрои по нормативи, установени с проекта за ИПУП-ПЗ и съобразени със стойностите по чл. 19 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за устройствени зони Жс и Жм.
     Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране. 
     Исканото разрешение е направено със заявление вх. №93-00-911/06.06.2017 г.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил