16.06.2017
     На основание Заповед № РД -00-547/  15.06.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
     1.Земеделски имот № 017015, находящ се в местността “Изворо”, землището на с. Пиперков Чифлик,  общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 56378, с площ 2.000 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия - ІV (четвърта)- начална тръжна цена  2070 лева, без ДДС.
     2. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 41112.503.1869 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед № КД-14-10-131/ 25.05.2011 г. на Началник на СГКК - Кюстендил,   с площ 281.00 (двеста осемдесет и един) кв. метра, с административен адрес:гр.Кюстендил, ул.”Тимок” № 1,3; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m). Стар идентификатор: 41112.503.548; 41112.503.549. Номер по предходен план: квартал 343, парцел ІV- начална тръжна цена  34650.00 лева, без
     Търга ще се проведе  на    28.06.2017 год..  от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.
     При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 05.07.2017 год.,   при същите условия.   
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 26.06.2017 год. включително и до 03.07.2017 год. включително – за повторния търг.
     Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.06.2017 год.,   включително и до 03.07.2017 год. включително – за повторния търг.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил