Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Административни услуги arrow Административни услуги по управление и стопанисване на общинската собственост и приватизация
Административни услуги по управление и стопанисване на общинската собственост и приватизация
  • Издаване на удостоверения относно имоти общинска собственост, отчуждени имоти, реституционни претенции, и други.

Необходими документи:

- Заявление свободен текст с данни за имотите
Такса: 5,00 лв.
Срок: до 10 дни

 

  • Продажба на земя- частна общинска собственост на лица, притежаващи законно построена сграда, върху нея

Необходими документи:

- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
- Скица на имота по действащия план
- Удостоверение за наследници, ако е необходимо
- Удостоверение от Главния Архитект на общината, че сградата е законно застроена
- Удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице/ ако е такова/

 

Такси:
- 2 % режийни върху цената
- 10,00 лв. при сключване на договора
Срокове:
- 30 дни, при учредено право на строеж до 13.07.1991г.
- до 30 дни след решението на общински съвет, при учредено право на строеж след 13.07.1991г.

  • Ликвидиране на съсобственост между общината и физически и юридически лица

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такси:
- 2% режийни разноски
- 10,00 лв. при сключване на договора за прехвърляне на собствеността
Срокове:
– до 30 дни, при продажба до 120 кв.м. общинска собственост
- при продажба над 120 кв.м. 30 дни след решението на общински съвет

  • Замяна на общински имот с имот собственост на физически и юридически лица

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такси:
– Разходите по възлагане на пазарни оценки на имотите- по 150лв. за всеки имот
- 2% режийни разноски
- 10.00 лв. при сключване на договора за замяна
Срок: до 30 дни след решението на общински съвет

  • Продажба на общинско жилище на наемателя

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

Заявление за картотекиране на граждани за настаняване в общинско жилище

- Прилагане на необходимите документи посочени в молбата по образец
Такси:
– 2% режийни разноски
- 10,00 лв. при сключване договора за продажба
Срок: до 30 дни след решението на общински съвет

  • Издаване на заверени копия от документи съхранявани в отдела

Необходими документи:
- Заявление свободен текст.
Такса: 5,00 лв. на страница и по 1лв. за всеки следващ документ към първия
Срок: до 10 дни

  • Учредяване право на пристрояване и надстрояване към съществуващ обект, без обособяване на самостоятелен обект.

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- Документ за собственост за съществуващия обект
- Съгласуван в архитектурно отношение проект за исканото пристрояване или надстрояване
Такси:
– 2% режийни разноски
- 10,00 лв. при сключване на договора
Срокове:
- до 30 дни при пристрояване до 20 кв.м.
- до 30 дни след решението на общински съвет при пристрояване над 20 кв.м.

  • Проверка и оформяне на молба- декларация за снабдяване на документ за собственост

Такса: 10,00 лв.
Срок: до 10 дни

 

 

© 2022 Oбщина Kюстендил