Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Административни услуги arrow Административни услуги по ЗУТ
Административни услуги по ЗУТ

* Таксата за бърза услуга (до три работни дни) се удвоява, а за експресна услуга (до един работен ден) се заплаща в троен размер.


Административни услуги, изпълнявани в отдел "Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството" към Община Кюстендил

 

 

ОДОБРЯВАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 1

Срок: 30 дни

Цена на услугата: 10,00 лв.

 

 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 2

 

Срок: 14 дни           

 

 

Цена на услугата: 20,00 лв. за одобряване на Проектна документация. Таксата за Разрешение за поставяне се изчислява по чл. 47 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

 

 

ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЛИ РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 3

Срок:  Едномесечен срок, при изготвена с оценка за съответствие по реда на чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ и в 14-дневен срок в хипотезата на т. 2 от същата разпоредба, т.е. с комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма – консултант.

Цена на услугата: Цената се определя по разгънатата застроена площ на строежа, съгласно т. 3 от Приложение №13 към чл. 60, ал. 6, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

 
 

ОЦЕНКА ПО ЧЛ. 142, АЛ. 2 ОТ ЗУТ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 4

Срок: Едномесечен

Цена на услугите: Цената се определя от сбора на таксите и цени на услуги за разглеждане на ОбЕУТ (30 или 10 лв.), съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, в съответствие с разгънатата застроена площ, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и  т. 3 от Приложение №13 към чл. 60, ал. 6, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

 

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ВЪЗ ОСНОВА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ОЦЕНЕН ПО ЧЛ. 142, АЛ. 6, Т. 2 ОТ ЗУТ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 5

Срок: 14-дневен

Цена на услугите: Цената се определя от сбора на таксите и цени на услуги за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, в съответствие с разгънатата застроена площ, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и  т. 3 от Приложение №13 към чл. 60, ал. 6, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

 

 

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ПО РЕДА НА

 

ЧЛ. 142, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗУТ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 6

Срок: 30-дневен

Цена на услугите: Цената се определя от сбора на таксите и цени на услуги за разглеждане на ОбЕУТ (30 или 10 лв.), съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, в съответствие с разгънатата застроена площ, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и  т. 3 от Приложение №13 към чл. 60, ал. 6, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

 

 

 

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОГАТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ (ПО ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ)

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 7

Срок: 7-дневен

Такса: Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

 

 

 

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОГАТО ИМА ВЕЧЕ ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 8

Срок:  7 дни

Такса: Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 от

 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

 

 

ПРЕЗАВЕРКА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 9

Срок: 14-дневен, съгласно чл. 153, ал. 4, т. 2 от ЗУТ

Цена на услугата: 50% от предвидената такса за издаване на РС по общия ред, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

 

 

ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ТЯХ:

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 10

 

 

Срокове:

 

 

-       за заверяване на преписи от документи – 7 дни

 

 

-       за заверяване копия от подробни устройствени планове – 14 дни

 

 

-       за заверяване на преписи от инвестиционни проекти – 30 дни

 

 

Такси:

 

 

-       за заверяване на преписи от документи – 2,50 лв./ формат А4

 

 

-       за заверяване копия от подробни устройствени планове – 10,00 лв./ копие

 

 

-       за заверяване на преписи от инвестиционни проекти – 2,50 лв./ 1 бр. копие А4

 

 

 

ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ПО ЧЛ. 154, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 11

Цена на услуга: 20,00 лв.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ (ОБЯВЯВА СЕ НА ТАБЛОТО НА ОБЩИНАТА ЗА СРОК ОТ 14 ДНИ)

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 12 и Образец ИПРС 13

Срок: 3 дневен срок за съобщаване от уведомлението

Цена на услуга: 20,00 лв.

 

 

 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 14

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 10,00 лв.

 

 

 

ЗАВЕРКА НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 15

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 20,00 лв.

 

 

 

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ОТ ОБЕСУТ (ПО ЧЛ. 142, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗУТ)

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 16

Срок: 30 дни

Цена на услуга:

- разглеждане на инвестиционни проекти за строежи от основното застрояване, техническата инфраструктура и съоръжения –  30 лв.

- разглеждане на инвестиционни проекти за строежи от допълващото застрояване и огради, както и при повторно разглеждане на проекти, които са върнати за корекции в съответната календарна година – 10 лв.

 

 

 

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА НА ТИТУЛЯР В РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 17

Цена на услуга: 50% от предвидената такса за издаване на РС по общия ред, съгласно действащата Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, към датата на издаване на заповедта.

Срок: 7 дни

 

 

 

 

ПРОИЗНАСЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (ОбЕСУТ) ПО ДРУГО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 19>

Основания за разглеждане на документация от ОбЕСУТ, могат да бъдат: чл. 2, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване; чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил и др.

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 30 лв.

 

 

 

 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 20

Срок: 14 дни

Цена на услуга: 15 лв.

 

 

 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 21

Срок: 30 дни

Цена на таксата: 10 лв.
 

© 2022 Oбщина Kюстендил