05.10.2016

      Днес 05.10.2016 г. (сряда) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. Септември 2016г. и реши:


                Комисията разгледа подадените документи от кандидатите за личен асистент, съгласно Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал" по проекта.

      Събеседването ще се проведе в кабинет 224, Общинска поликлиника, гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2


                Лицата, които не се явят на задължителното събеседване, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил