Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
21.09.2016
Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на Община Кюстендил за изпълнение на ролята й на бенефициент, на градска власт и на междинно звено за ефикасно и ефективно използване на възможностите за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за постигане на стратегическите цели за развитието на града.
Специфичните цели са:
    Постигане на добро управление и изпълнение на Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Кюстендил.
    Устойчиво и качествено функциониране на Междинното звено;
    Повишаване на професионалната квалификация на служителите чрез обучения за изпълнение на дейности за устойчиво градско развитие;
Дейностите по проекта са свързани с:
Осигуряване дейността на екипа за изпълнение на инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. и на  екипа на Междинното звено с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;
Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;
Осигуряване на  Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие;
Участие в програми за обмен на опит и добри практики";
Публичност и визуализация и  Организация и управление;

Чрез изпълнение на дейностите по проекта Община Кюстендил ще повиши капацитета си на местен орган, който отговаря за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ и на инвестиционната програма за реализация на ИПГВР, в качеството си на междинно звено и бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP0011.001039.
Като резултат от изпълнението на проекта Община Кюстендил осигури  наблюдение и контрол на изпълнението на инвестиционната програма, с цел  постигане на заложените междинни и окончателни цели, ще се обезпечи финансово функционирането на МЗ, ще бъдат осигурени обучение и информация във връзка с новите функции на Община Кюстендил.
   
Продължителност на проекта: 19.09.2016 г.-19.12.2023 г.(87 месеца)
Обща стойност на проекта: 99 084,10 лв.
 
< Предишна   Следваща >

© 2021 Oбщина Kюстендил