03.11.2016
ОБЯВА

За подбор на медицинска сестра – 1 щат в Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания “Вяра, Надежда, Любов”- Кюстендил.
      
Основни изисквания за длъжността:   
Образование: средно специално медицинско образование – медицинска сестра /фелдшер.
Професионален опит  – минимум една година.
 
Допълнителни изисквания:
- умения, нагласи и мотивация за работа с деца с увреждания;
- добра комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

Практическият опит в работа с деца или с деца с увреждания ще се счита за предимство.

Характер на работата:
 
Осъществява медицинското обслужване на децата в Дневния център. Работи за подобря-ване на здравословното състояние на децата чрез осъществяване на профилактика, лече-ние и закалителен режим. Контролира нивото на хигиената. Работи в мултидисциплина-рен екип за предоставяне на постоянна и комплексна грижа за всяко дете, целяща задово-ляване на индивидуалните и специфични потребности от възпитание, медицински грижи, пълноценно хранене, отдих, забавления, социализация и участие в живота на обществото, безопасна и сигурна среда за отлеждането му и др. Контролира качеството и разпределението на храната, предоставяна на потребителите на услугата. Води съответната за позицията документация, съгласно действащите нормативни актове.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление  свободен текст;
- автобиография;
- документ за завършено образование – копие;
- копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата.
 
Начин на провеждане на подбора:
1.Подбор по подадените документи.
2.Интервю.

Документите  ще се приемат в срок до 12.12.2016 год. в ДЦДМУФУ ”Вяра, Надежда, Любов”; ул.“11 август”№7; телефон за връзка   078 550 381
 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил