02.11.2016
    
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за подбор на един началник ОЕПГ, предоставящ услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Списък на кандидатите допуснати до интервю:

Списък на кандидатите недопуснати до интервю:


      Интервюто с допуснатият кандидат да се проведе на 04.11.2016г. от 10.00 часа в ст. 45, ет.2 в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд”№1.

      Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на комисията за подбор на социални работници и началник на ОЕПГ в деловодството на Община Кюстендил до Кмета в срок не по-късно от 7 (седем) дни от обявяване на списъците.

      Проект „Приемиме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил