Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Административни услуги arrow Административните услуги и такси по ЗМДТ
Административните услуги и такси по ЗМДТ
Телефон отдел "Местни приходи" : 078/ 55 20 42

Подаване на декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Необходими документи:
- Декларация по образец - може да изтеглите от тук
Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче

 • Издаване на препис от квитанция за платени данъци и такси

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Искане за издаване на документи

Такса: 1,00 лв.
Срок: веднага
 

 • Приемане на декларация за определяне на такса за битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци за юридически лица и декларация за  освобождаване  от  такса  за  сметосъбиране  и сметоизвозване  на  физически  лица

 • Изготвяне на данъчна оценка на недвижими имоти на граждани и предприятия /фирми/

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

Заявление за изготвяне на данъчна оценка на недвижими имоти на граждани и предприятия /фирми/

 

Обикновена услуга:
Такса за физически лица: 10,00 лв.
Такса за юридически лица: 15,00 лв.
Срок за издаване: 3 календарни дни
  Бърза услуга:
Такса за физически лица: 15,00 лв.
Такса за юридически лица: 20,00 лв.
Срок за издаване: 1 календарен ден

 

 

 

Получаване: Лично или с пълномощно

 • Издаване на удостоверение за декларирани данни

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Искане за издаване на документи

Такса: 7,00 лв.
Срок: веднага

 

 • Издаване на заверено копие от данъчна декларация

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Искане за издаване на документи

Такса: 7,00 лв.
Срок: веднага

 

 • Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината  
 • Необходими документи:
  - Искане по образец - може да изтеглите от тук
  Искане за издаване на документи

  Такса: 10,00 лв.
  Срок: веднага
   
 • Такса за притежаване на куче

Необходими документи:
- Декларация по образец- подава се в тримесечен срок от датата на придобиване на кучето

Годишна такса: 0.01 лв.

Забележка: Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, а именно:
1. кучета на инвалиди
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
3. кучета, използвани за опитни цели
4. кучета, използвани от Българския червен кръст
5. кастрирани кучета
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански жовотни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект

Патентни дейности

 

© 2022 Oбщина Kюстендил