26.10.2016

      Списък с оценки на класираните кандидати в процедура за подбор на пет социални работника, предоставящи услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.

І.КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

   

II. НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

Екатерина Павлова Василева, получила 87/осемдесет и седем/ точки от Формуляр за индивидуална оценка на кандидата за социален работник.

На основание Процедура за подбор на персонал на Областен екип по приемна грижа, одобрена от Кмета на Община Кюстендил – „Кандидати получили общ брой под 90 точки не се одобряват за участие в класирането.

Трудов договор се сключва с лицата, класирани от 1-во до 5–то място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на комисията за подбор на социални работници в деловодството на Община Кюстендил до Кмета в срок не по-късно от 7 (седем) дни от обявяване на списъците с класиране.

Проект „Приемиме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
< Предишна   Следваща >

© 2022 Oбщина Kюстендил