04.10.2016


О Б Щ И Н А К Ю С Т Е Н Д И Л

     В качеството си на партньор на Агенция за социалноподпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „ Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01 и Заповед №РД-00-900/04.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил
 
О Б Я В Я В А:

набиране на документи за подбор на пет социални работници и един началник на областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/, които ще предоставят социалната услугата „приемна грижа” по Проект „ Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., със следните работни места и обхват на дейността:
1. Работно място: гр. Кюстендил - трима социални работници /два на пълен работен ден и един на непълен/ и един началник ОЕПГ / на пълен работен ден/;
Обхват: Община Кюстендил.
2. Работно място: гр. Дупница - двама социални работници /един на пълен работен ден и един на непълен/;
Обхват: Общините Дупница, Бобов дол, Бобошево и Кочериново.


І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

1. Цел на работата:
Развитие и усъвършенстване предоставянето на социалната услугата “Приемна грижа”, съгласно заложените дейности в Проект „Приеми ме 2015“ на ОПРЧР за област Кюстендил.

2. Основни задължения:

2.1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общините Кюстендил, Дупница, Бобовдол, Бобошево и Кочериново:
• Информира обществеността;
• Набира кандидати за приемни семейства;
• Извършва предварителен подбор на кандидатите;
• Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
• Изготвя оценка на кандидатите;
• Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
• Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
• Провежда групови супервизии на приемните семейства;
• Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
• Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
• Информира началник екипа, относно необходимостта от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
• Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
2.2. Съвместно с водещия социален работник от Отдел“Закрила на детето“ и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
2.3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.
2.4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
2.5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
2.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.
2.7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата, настанени в приемни семейства.
2.8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.
2.9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
2.10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
2.11. Участва при провеждане на екипни срещи.
2.12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
2.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
2.14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателноотчитане.

3. Минимални изисквания за заемане на длъжността социален работник:
3.1. Образователна степен: „средно образование“;
3.2. Професионална квалификация: хуманитарна;
3.3. Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
3.4. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

4.Специфични умения:
4.1 . Да умее да работи самостоятелно и в екип;
4.2 . Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
4.3 . Да предлага решения на възникнали проблеми;
4.4 . Обективност на преценката;
4.5 . Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
4.6 . Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
4.7 . Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
4.8 . Компютърни умения.

Не е допустимо наемането на действащи служители от териториалните поделения на АСП в дейностите по проекта.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, но не по-късно от 31.03.2018 г.
Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015”, съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.
Основната месечна работна заплата е в размер на 600.00 лв.

IІ. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

1. Цел на работата:
Развитие и усъвършенстване предоставянето на социалната услугата “Приемна грижа”, съгласно заложените дейности в Проект „Приеми ме 2015“ на ОПРЧР за област Кюстендил.

2. Основни функции:

2.1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа”;
2.2. Отговаря за изпълнението на указания, свързани с пряката работа на ОЕПГ по конкретни случаи, дадени от Ръководителя на проекта;
2.3. Организира, координира и осъществява контрол на всички дейности, свързани с предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” на територията на областта:
• Информиране на обществеността;
• Набиране на кандидати за приемни семейства;
• Извършване на предварителен подбор на кандидатите;
• Провеждане на обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
• Изготвяне оценка на кандидатите;
• Съгласува изготвения социален доклад за годността на кандидатите, предназначен за предоставянето му на Комисия по приемна грижа;
• Организира провеждането на групови супервизии на приемните семейства;
• Участва в планирането и организацията за провеждане на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
• Съдейства за предоставянето на допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
• Съгласува годишен доклад за преглед на утвърдените приемни семейства.
2.4. Контролира дейността на социалните работници от ОЕПГ, свързана с ежемесечното проследяване на развитието на децата, настанени в приемни семейства и удовлетворяването на техните специални/специфични потребности;
2.5. Проследява провеждането на индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности, от страна на социалните работници от ОЕПГ;
2.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”;
2.7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите, свързани с потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства;
2.8. Съблюдава изпълнението в срок на всички заложени дейности, съобразно план- графика на дейностите на Проекта;
2.9. Контролира за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря ОЕПГ, съгласно действащото законодателство;
2.10. Участва в планирането и организирането на обучения и супервизии за ОЕПГ и експерти от ОЗД и РДСП;
2.11. Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ и за експерти от ОЗД и РДСП.Инициира и участва при провеждане на екипни срещи;
2.12. Мониторира работата на областния екип по приемна грижа и контролира спазването на методиките и процедурите за работа;
2.13. Спазва професионалната етика и не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
2.14. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства;
2.15. Отчита своята и работата на социалните работници от ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. предоставя на областния екип за управление на проекта (ОЕУП): информация, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно отчитане/искане за плащане.

3. Минимални изисквания за заемане на длъжността началник ОЕПГ:
3.1. Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“.
3.2. Професионална квалификация: хуманитарна.
3.3. Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
3.4. Опит при изпълнение на проекти – предимство.
3.5. Опит при ръководене на екип – предимство.

4. Специфични умения:
4.1. Умения за организиране и координиране на процеси;
4.2. Аналитични умения;
4.3. Ръководни умения;
4.4. Да умее да работи самостоятелно и в екип;
4.5. Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
4.6. Да предлага решения на проблемите;
4.7. Обективност на преценката;
4.8. Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
4.9. Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
4.10. Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
4.11. Компютърни умения.

Не е допустимо наемането на действащи служители от териториалните поделения на АСП в дейностите по проекта.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, но не по-късно от 31.03.2018 г.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурявапо проект ”Приеми ме 2015”,съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.
Основната месечна работна заплата е в размер на 700.00 лв.

IІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
• Писмено заявление за кандидатстване по образец - Приложение 1;
• Автобиография по образец - Приложение 2;
• Декларация по образец - Приложение 3;
• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда по образец - Приложение 4;
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
2. Кандидатите представят документите до 17.00 часа на 14.10.2016г в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Кюстендил. Върху плика кандидатите посочват „за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003. »
Образците на документите за участие в подбора са на разполажение на кандидатите в кабинет 223 на Общинска поликлиника, ул. «Яворов» №6, както и в електронен вариант на сайта на Община Кюстендил – http://www.kustendil.bg.
3. Във всяко заявление се посочва общината – конкретното работно място, за което се кандидатства.
4. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от Комисия, определена със заповед на Кмета на Община Кюстендил, в която се включват и представители на областен екип по приемна грижа, на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр.Кюстендил и представител на Община Дупница/след потвърждаване/.
5. Подборът протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
• Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.
До по нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил и пред кабинет 223 на Общинска поликлиника до 19.10.2016г.
В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто се провежда от Комисията по т. 4 на Раздел IІI. и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалния опит, качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си Комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.
Кметът на община Кюстендил сключва срочен трудов договор с класираните кандидати.

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Община Кюстендил – 3 социални работници / двама на пълен и един на непълен работен ден/ и един началник на ОЕПГ / на пълен работен ден/, с обхват община Кюстендил.
2. Община Дупница – 2 социални работници /един на пълен и един на непълен работен ден/ с обхват община Дупница, Бобов дол, Бобошево и Кочериново. 
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил