26.08.2016


ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил, за следните длъжности:

1.Логопед – 0,5 щ. бр.;
2.Акушерка/Медицинска сестра – 0,5 щ. бр.

Заявление за конкурса за подбор на персонал по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, можете да видите тук.

Автобиография за конкурса за подбор на персонал по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, можете да видите тук.

Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

За обявените длъжности в „Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:

1.Логопед – 0,5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3) Специалност – логопед, с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
4) Професионален опит – не се изисква;
5) Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
- да притежава компютърна грамотност.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1)Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
2)Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
3)Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
4)Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
5)Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”.
6)Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане, съгласно индивидуалния им план;
7)Участие в групи за работа с родители;
8)Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
9)Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
10)Подпомагане, съвместно с рехабилитатора на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с такива проблеми;
11)Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
12)Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
13)Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
14)Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
15)Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги в „Центъра за услуги за ранно детско развитие”;
16)Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
17)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

2.Акушерка/Медицинска сестра – 0,5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1)Завършено медицинско образование;
2)Образователно-квалификационна степен – „Специалист”;
3)Специалност – медицинска сестра, акушерка, медицински фелдшер;
4)Професионален опит – не се изисква;
5)Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър/медиатор или социален работник;
2)При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на ЦУРДР;
3)Провеждане на здравно консултиране на родители на деца от 0 до 7 год., включително и работа на терен;
4)Подпомагане на дейността на педиатъра при осъществяването на консултативни прегледи на децата.
5)Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
6)Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР;
7)Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, и подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
8)Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с потребителите, съвместно с другите специалисти от ЦУРДР;
9)Създаване и поддържане на база данни относно потребителите на Центъра;
10)Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите по проекта;
11)Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
12)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР;

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор по подадените документи;
3.Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец;
- Автобиография - по образец;
- Копие на документ за завършено образование;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 26.08.2016 г. до 17:00 часа на 19.09.2016 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-30 или 078/55-11-31

ВАЖНО: Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 21.09.2016 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил