Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
04.08.2016      Община Кюстендил получи допълнителни средства в размер на 375 000 лв. за изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020.

      Средствата ще се изразходват за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” в създадения по проекта „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов” №33А.
 
      От 01.07.2016 г. до момента услугата „Личен асистент” се предоставя на 40 потребители. С отпуснатите средства ще бъдат включени още 68 потребители.

      Целите на проекта са да се подобрят качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на хора с увреждания и такива над 65 г., които не могат да се грижат за себе си сами. По този начин лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания, получават реална възможност за връщане на пазара на труда.
 
< Предишна   Следваща >

© 2021 Oбщина Kюстендил