Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
06.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

              
„Община Кюстендил постигна общата цел на проектното предложение по проект „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020“, съгласно Договор BG161PO001/5-02/2012/012 за предоставяне на безвъзмез-дна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013), При-оритетна ос 5: „Техническа помощ”, а именно: укрепване на капацитета на Община Кюс-тендил за успешно участие в оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020 г. чрез постигане на пълна проектна готовност за подобряване на градската среда, образователна и културна инфраструктура в гр. Кюстендил”. Това обяви заместник-кметът на общината инж. Росица Плачкова по време на заключителната пресконференция, проведена на 02.07.2015г. в заседателната зала на Община Кюстендил.                   

Изборът за най-добро обемно-пространствено решение и за предложените мерки за всеки един от обектите е направен въз основа на проведеното широко обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни и граждани от гр. Кюстендил.                   

Изработени са инвестиционни проекти във фаза: работен проект с обобщена коли-чествено стойностна сметка за всеки от обектите от:

Градска среда
-Изграждане и възстановяване на зона за отдих – парк „Галерията“
-Изграждане и възстановяване на зона за отдих – парк „Театъра“
-Проектиране и изграждане на улица благоустрояване на УПИ XVIII - за озеленява-не, в квартал 270, по плана на град Кюстендил

Образователна инфраструктура
-"Второ основно училище „Даскал Димитрий“
-"Природо – математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“
-ОДЗ „Зорница“;

Културна инфраструктура
- Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“
- Общински театър Кюстендил

Проектите са одобрени и са издадени разрешения за строеж.

Този документ е създаден в рамките на проект B BG161PO001/5-02/2012/012 „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020“  , който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил