Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
11.11.2013


СЪОБЩЕНИЕ

Община Кюстендил е конкретен бенефициент и изпълнява проект„Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020“, съгласно Договор BG161PO001/5-02/2012/012 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013), Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”. В периода 2014-2020 г. по друга схема на същата оперативна програма ще се финансира изпълнението на заложените в проектопредложението инвестиционни проекти.

Кандидатстването ще става с изработени технически или работни проекти, условно разделени в три направления:
       
Градска среда
-Изграждане и възстановяване на зона за отдих – парк „Галерията“
-Изграждане и възстановяване на зона за отдих – парк „Театъра“
-Проектиране и изграждане на улица благоустрояване на УПИ XVIII - за озеленяване, в квартал 270, по плана на град Кюстендил
 
Образователна инфраструктура
-"Второ основно училище „Даскал Димитрий“
-"Природо – математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“
-ОДЗ „Зорница“;

Културна инфраструктура
- Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“
- Общински театър Кюстендил

Във връзка с възлагането и изработването им, в съответствие с изискването на ОПРР, на 03.12.2013г. в 10.00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе широко обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни и граждани от гр. Кюстендил за избор за най-добро обемно-пространствено решение и за предлагане на мерки за всеки един от обектите, предмет на проекта.

ОЧАКВАМЕ ВИ!Този документ е създаден в рамките на проект B BG161PO001/5-02/2012/012 „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020“  , който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил