Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти
20.07.2016
Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти (ОЕККТО)

Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на община Кюстендил се създава на основание чл.14, ал.1 от Закона за туризма.

ОЕККТО организира и осъществява дейността си в съответствие със Закона за туризма и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и съобразно разпоредбите на утвърден от Кмета на Община Кюстендил Правилник, съобразно които прави мотивирани предложения до кмета на Община Кюстендил или до оправомощено от него лице за определяне категорията, или даване на отказ за категоризиране на:
1. местата за настаняване, както следва:
а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
б) мотели – категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
в) семейни хотели - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
г) хостели - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
д) пансиони - "една звезда" и "две звезди";
е) почивни станции - "една звезда", "две звезди" и "три звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
ж) стаи за гости - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
з) апартаменти за гости - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
и) къщи за гости - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
к) бунгала - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
л) къмпинги - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
(2) ОЕККТО разглежда сигнали, подадени от контролните органи и взима решения по тях.
(3) Комисията разглежда обясненията или възраженията на проверяваните лица по констативните протоколи, съставени при проверката на място.
(4) Комисията обсъжда въпросите, свързани с дейността по регистрацията и контрола на категоризираните от кмета на Община Кюстендил туристически обекти.
(5) ОЕККТО взима решения за понижаване на категорията на туристическите обекти, при установено неизпълнение на изискванията за определената категория. За целта прави мотивирано предложение до кмета на Община Кюстендил или до оправомощеното от него длъжностно лице за издаване на заповед. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът не определи друго.
(6) ОЕККТО взима решения и дава мотивирани предложения до кмета на Община Кюстендил или до оправомощеното от него длъжностно лице за издаване на заповед за прекратяване на категорията на туристическите обекти, в случаите по чл. 137, ал. 1 от ЗТ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът не определи друго.

Поименен състав на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти, определен със Заповед №РД-00-553 от 17.06.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Любомиров Дертлийски – главен специалист „Лицензиране и категоризиране”

СЕКРЕТАР:
Десислава Богомилова Пилитова – старши експерт „Туристическа дейност”

И ЧЛЕНОВЕ:
1.    Диана Валентинова Велкова – старши юрисконсулт , Дирекция „Правни дейности”, Община Кюстендил;
2.    Христо Михайлов Абаджиев – председател на УС на ТД „Осогово”;
3.    Диана Николова Иванова – хотелиер;
4.    Петър Данчов Петрушев – ресторантьор.

Заповед № РД-00-553 от 17.06.2016 г. за определяне на поименния състав на Общинска експертна комисия по категоризация на туристическите обекти


На основание чл. 14, ал. 6 от Закона за туризма, кметът на общината утвърждава Правилник за организацията и дейността на ОЕККТО.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
(утвърден със Заповед № РД-00-554 от 17.06.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил)

Съдържанието на Правилника можете да видите тук
 

© 2021 Oбщина Kюстендил