Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Туризъм arrow Категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение arrow Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър
Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър
20.07.2016
Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър

Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, са длъжни да заявят писмено в Община Кюстендил промяната в едномесечен срок от настъпването й.

Вписване на промени в заявените декларирани данни и обстоятелства за категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва при следния ред:

І. При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице подава следните документи:
1. Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър;
2. Копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;
3. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;
4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно Приложение № 7 или 8 (от Наредбата), както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;
5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
6. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.
ІІ. В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.
В случаите по-горе определената категория на туристическия обект се запазва и се издава ново удостоверение.
Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.
Срокът се запазва, както на първоначално издаденото удостоверение.
Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва издаване на удостоверение, отразяващо променените обстоятелства.

Такси

Таксата за вписване на настъпили промени в обстоятелства за регистрираните лица, както и за категоризираните обекти се събира такса 150 лв.

Таксата се заплаща на каса или се превежда по банковата сметка на:

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

IBAN: BG11SOMB91308442298644
BIC: SOMBBGSF
вид плащане – 448090
други основания – категоризация по ЗТ
Обслужваща банка: „Общинска банка” АД, гр. Кюстендил, ул. „Пауталия” №10

Новото удостоверение, отразяващо настъпилите промени, се предоставя на лицето само при връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при които то е изгубено или унищожено.

Заявление по образец за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

 
 

© 2020 Oбщина Kюстендил