12.07.2016


СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.


І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

1.    Социален работник:

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА            ТОЧКИ
1.    Габриела Славчева Панова        28
2.    Константина Цекова Цекова         28
3.    Борислава Димитрова Манасиева        27
4.    Вяра Георгиева Янева            26
5.    Мария Викторова Василиева        25
6.    Биляна Миткова Йорданова        24
7.    Елеонора Маргаритова Христова-Спасова    23
8.    Юлия Христова Гьошкова            22
9.    Милена Николова Янкова            21

2.    Психолог

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА            ТОЧКИ
1.    Петя Георгиева Иванова            28
2.    Антония Бойкова Лазова            26
3.    Елеонора Маргаритова Христова-Спасова    25
4.    Стефани Тодорова Минева            24

3.    Логопед

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА            ТОЧКИ
1.    Ирена Василева Гошева-Шарова        28

4.    Педиатър

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА            ТОЧКИ
1.    д-р Даниела Василева Панайотова        28
2.    д-р Светла Райчова Георгиева        28

5.    Рехабилитатор/Кинезитерапевт

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА            ТОЧКИ
1.    Милен Димитров Васев            28

6.    Акушерка/Медицинска сестра

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА            ТОЧКИ
1.    Камелия Евтимова Васева            28
2.    Румяна Драганова Николова        28

7.    Медиатор

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА            ТОЧКИ
1.    Румяна Любомирова Николова        26
2.    Даниела Христова Николова-Филипова    26
3.    Роза Георгиева Димитрова        26
4.    Стефани Тодорова Минева            25
5.    Димитрина Тодорова Димитрова        24
6.    Габриела Славчева Панова        23
7.    Екатерина Павлова Василева        22
8.    Милена Николова Янкова            21
9.    Стоянка Славчева Христова        20
10.    Светла Атанасова Антова            19
11.    Ася Йорданова Марушкина         18
       

8.    Медиатор, отговорник спомагателни дейности

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА            ТОЧКИ
1.    Лалка Харалампиева Атанасова        26
2.    Габриела Славчева Панова        25
3.    Румяна Любомирова Николова        24
4.    Екатерина Павлова Василева        23

9.    Шофьор

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА            ТОЧКИ
1.    Иво Райчов Паунов            26

10.    Работник-подръжка

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА            ТОЧКИ
1.    Калин Иванов Ников            26

      Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност. За длъжностите „Социален работник” трудов договор се сключва с първите два кандидата, за длъжността „Педиатър” с двата кандидата, за длъжността „Акушерка/Медицинска сестра” с двата кандидата и за длъжността „Медиатор” с първите три кандидата.

      В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

      В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил