Начало arrow Администрация arrow Нормативна уредба
Нормативна уредба

Устройствен правилник на общинската администрация


Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Община Кюстендил


Заповед на кмета на Община Кюстендил за утвърждаване на устройствения правилник на общинската администрация


Регистър на подадените декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите в Общинска администрация гр. Кюстендил


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Кюстендил


Инструкция за информационно-деловодната дейност и работата с документите в Община Кюстендил


Етичен кодекс за поведението на служителите в общинска администрация - Кюстендил


Харта на клиента


Вътрешни правила за организиране на достъп до обществена информация в Община Кюстендил


Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията в Община Кюстендил

  


Анализ и обобщение на анкетните карти за оценка на административни услуги от страна на потребителите - граждани, представители на бизнеса и на институции

 


 
 

© 2022 Oбщина Kюстендил