Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
10.05.2016


      Във връзка с изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Методология за дейността на “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” представяме следнотo:

                 ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на подбор на потребители за “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” – гр. Кюстендил

Целеви групи

•Хора с увреждания и техните семейства;
•Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:

Заявлението и приложените документи към него се извършва в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 10.05.2016 г. до 20.05.2016г. включително.

Към заявлението се прилагат следните документи:
•документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
•документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
•експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
•удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
•заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
•документ, удостоверяващ дохода на кандидата  - пенсионно разпореждане от НОИ, за деца дохода на двамата родители /служебна бележка от работодател за 12 месеца назад, сл. бележка от Дирекция  „Бюро по труда”/;
•други документи.
В заявлението кандидат-потребителят посочва имената на предпочитаните от него лични асистенти, в случай, че бъде включен като потребител на Центъра за услугата „Личен асистент”.
  
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/,  на информационното табло  в “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” - гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов”33А и на сайта на Община Кюстендил.
 
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-31

ВАЖНО: Списъците с класираните кандидати ще бъдат обявени на 28.06.2016 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/, на информационното табло  в “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” - гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов”33А и на сайта на Община Кюстендил.

Заявление за ползване на  почасови услуги в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, можете да свалите от тук.
 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил