МКБППМН

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
/МКБППМН/

гр. Кюстендил, ул. “Търговска” №13, тел. 078 /523 557

    В Община Кюстендил, на основание чл. 6, ал. 1, 2 и 3 от Закона за БППМН /ДВ бр. 66 от 30. 07. 2004 г./ и съгласно Заповед № 80 /23.01.2008 год. на Кмета на Общината работи местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
    Председател на комисията е г-н Виктор Янев – зам.-кмет "Хуманитарни дейности" на Общината. В състава на МКБППМН влизат тринадесет члена, между които представители на общинската администрация, представители на дирекция “Социално подпомагане”, на полицията, както и педагози, психолози и юристи.

    Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:
ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално-превантивната дейност на територията на Общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекция „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
РАЗГЛЕЖДА възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни,и престъпления, извършени от непълнолетни,освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК  с настоящ адрес на територията на Община Кюстендил;
НАЛАГА възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до районния съд за налагане на възпитателните мерки „Настаняване в СПИ” и “Настаняване във ВУИ”;
НАЛАГА мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите;
УЧАСТВА в заседанията по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат и прави предложения по чл. 31, ал. 4 от закона до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 17 от Закона за изпълнение на наказанията;
ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;
СЪДЕЙСТВА на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
СЛЕДИ отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
ПОДПОМАГА родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в района и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.
 

     От 09.06.2009 год. започна работа Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В него ще се извършва консултативна, възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и  техните родители, както и дейности по програми и проекти, свързани с превенцията и противообществените прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни. Ежедневно в него ще дават консултации екип от специалисти – обществени възпитатели към МКБППМН. Консултациите са безплатни и напълно поверителни.
     Всеки, който има проблем (дете и /или родител /настойник) е добре дошъл в кабинета – екипът от специалисти ще направи всичко възможно, за да помогне за разрешаването му.
     Адресът на Консултативния кабинет е: ул. “Братя Миладинови” № 1, етаж І.

     Графикът за консултации се изготвя ежемесечно и може да видите тук
 

За повече информация относно дейността на комисията виж:

 

Правилник за организацията и дейността на МКБППНМ при Община Кюстендил


Статут на обществения възпитател


Списък на обществените възпитатели и тяхното разпределение в училищата от община Кюстендил през 2014/2015 учебна година


Статут на консултативен кабинет

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО РЕГЛАМЕНТИРАТ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

• Конвенция за правата на детето
• Правила на ООН относно минималните стандарти за осъществяване на правосъдие по отношение на не навършили пълнолетие лица
• Конституция на Република България
• Семеен кодекс
• Наказателен кодекс
• Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
• Закон за закрила на детето

  


 

 

© 2022 Oбщина Kюстендил