Структура
Структура
на Общинска администрация - Кюстендил
 
Органограма_2016

А.КМЕТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Зам.кмет "Икономика и финанси"
Зам.кмет "Инвестиционна политика"
Зам.кмет "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт"
Зам.кмет "Социални услуги, програми и проекти"
 

Кметове на кметства
Кмет на село Багренци
Кмет на село Берсин
Кмет на село Богослов
Кмет на село Вратца
Кмет на село Гирчевци
Кмет на село Горна Гращица
Кмет на село Граница
Кмет на село Грамаждано
Кмет на село Гърляно
Кмет на село Гюешево
Кмет на село Дворище
Кмет на село Долна Гращица
Кмет на село Драговищица
Кмет на село Жабокрът
Кмет на село Жиленци
Кмет на село Коняво
Кмет на село Копиловци
Кмет на село Лозно
Кмет на село Николичевци
Кмет на село Нови чифлик
Кмет на село Пиперков чифлик
Кмет на село Радловци
Кмет на село Раждавица
Кмет на село Скриняно
Кмет на село Слокощица
Кмет на село Соволяно
Кмет на село Стенско
Кмет на село Таваличево
Кмет на село Търновлак
Кмет на село Шишковци
Кмет на село Ябълково

Кметски наместници
Кметски наместник с. Блатец, Леска, Лисец и Дождевица
Кметски наместник с. Бобешино, Жеравино, Коприва и Црешнево
Кметски наместник с.Буново
Кметски наместник с. Горановци и  с. Полетинци
Кметски наместник с. Горна Брестница
Кметски наместник с. Горно Уйно и с. Долно Уйно
Кметски наместник с. Ломница, Гурбановци, Ивановци, Режинци и Чудинци
Кметски наместник с. Долно село, с. Ръсово и с. Цървендол
Кметски наместник с. Каменичка Скакавица
Кметски наместник с. Катрище
Кметски наместник с. Мазарачево и Кършалево
Кметски наместник с. Лелинци и Търсино
Кметски наместник с. Ново сел, Савойски, Сажденик и Цървена ябълка
Кметски наместник с. Полска Скакавица
Кметски наместник с. Преколница
Кметски наместник с. Цървеняно
Кметски наместник с. Раненци
Кметски наместник с. Церовица и Котугерци
Кметски наместник с. Шипочано и Гърбино

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Ръководител на звено за вътрешен одит
Вътрешен одитор


ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Б.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Началнник отдел
Гл. експерт "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"
Гл. експерт "Подпомагане и осигуряване работата на ОбС"
Гл. специалист "Пълномощник кв. Изток"
Ст. специалист "Деловодител"
Ст. специалист "Деловодител"
Ст. специалист "Деловодител"
Техн. сътрудник "Секретар"
Гл. експерт "Информационно обслужване"
Гл. експерт "Информационно обслужване"
Технически сътрудник "Домакин"
Изпълнител "Снабдител"
Изпълнител "Поддръжка сгради"
Гл. специалист "Личен състав"
Гл. специалист "Временна трудова заетост"
Ст. специалист "Охрана на труда и организатор"

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕСГРАОН"
Началник отдел
Ст. специалист "Административно обслужване"
Ст. специалист "Административно обслужване"
Ст. специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"
Ст. специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"
Ст. специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН"
Ст. специалист "Гражданско състояние"
Ст. специалист "Гражданско състояние"
Ст. специалист "Гражданско състояние"

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ"
Директор на дирекция и гл. счетоводител
  Главен експерт - зам. главен счетоводител
Гл. експерт "Бюджет и финанси"
Ст. експерт "Бюджет и финанси"
Младши експерт "Бюджет на образованието"
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител "Касиер"
Старши счетоводител "Касиер"

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
Директор на дирекция и гл. юрисконсулт
Старши юрисконсулт
Старши юрисконсулт
Юрисконсулт
Юрисконсулт
Техн. сътрудник "Секретар"

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Началник отдел
Гл. експерт "Обществени поръчки"
Юрисконсулт
Юрисконсулт
Юрисконсулт

СЕКТОР "ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Началник сектор
Гл. специалист "Протокол"
Гл. специалист "Връзки с обществеността"


В. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
Началник отдел
Старши "Данъчен инспектор"
Старши "Данъчен инспектор"
Старши "Данъчен инспектор"
Старши "Данъчен инспектор"
Старши "Данъчен инспектор"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши специалист "Местни приходи"
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител - касиер приходи
Старши счетоводител - касиер приходи
Старши юрисконсулт
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол"

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"
Директор на дирекция
Юрисконсулт
Гл. експерт "Общински дружества и предприятия"
Гл. експерт "Разпореждане с общинска собственост"
Гл. експерт "Отдаване под наем на общинската собственост"
Ст. специалист "Отчуждаване и продажби"
Ст. специалист "Актуване на общ.собственост и поддържане на архива"
Ст. специалист "Отдаване под наем на общинската собственост"
Гл. експерт"Лесничей"
Ст.специалист "Горски надзирател"
Ст. специалист "Горски надзирател"
Ст. специалст "Горски надзирател"
Ст. специалст "Горски надзирател"
Гл. експерт "Земеделие"
Гл. експерт "Стопански дейности"
Ст. експерт "Стопански дейности"
Гл. специалист "Стопански дейности"
Гл. експерт "Организация на транспорта"
Гл.експерт "Организатор на обществения транспорт"


ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИОТОРИЯТА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И КАДАСТЪР"
Гравен архитект на Община Кюстендил
Старши юрисконсулт

ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"
Началник отдел
Гл. експерт "Устройствено планиране"
Ст. експерт "Устройство на територията"
Ст. експерт "Кадастър и регулация"
Ст.специалист "Поддържане на планове"
Ст. специалист "Кадастър и регулация"
Ст. специалист "Кадастър и регулация"
Ст. специалист "Кадастър и регулация"
Ст. специалист "Устройствено планиране"
Ст. специалист "Устройствено планиране"

ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО "
Началник отдел
Ст. експерт "Инвестиционно проектиране"
Гл. експерт "Екология"
Ст. експерт "Зелена система"
Гл . специалист "Технически архив"
Ст. специалист "Геодезист"
Ст. специалист "Технически секретар и секретар на ОбЕСУТ"
Ст. специалист "Инвестиционно проектиране"

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"
Началник отдел
Ст. експерт "Контрол по строителството"
Ст. експерт "Контрол по строителството"
Ст. експерт "Контрол по строителството"
Ст. специалист "Контрол по строителството"
Ст. специалист "Контрол по строителството"
Ст. специалист "Контрол по строителството"
Ст. специалист "Контрол по строителството"

ОТДЕЛ "КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО"

Началник отдел
Гл. експерт "Архитектура и строителство"
Гл. експерт "Архитектура и строителство"
Ст. експерт "В и К"
Ст. експерт "Пътно строителство"
Ст. експерт "Озеленяване"
Ст. експерт "Благоустройство"
Ст. специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности"

ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ,МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
Директор на дирекция

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
Началник отдел
Гл. експерт "Образование"
Ст. специалист "Организатор ИО"
Ст. експерт "Технолог, консултант по храненето"
Ст. експерт "Младежки дейности"
Ст. експерт "Спорт"

ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"
Началник отдел
Ст. специалист "Координатор-направление програми и инф. културна дейност"
Ст. специалист "Координатор-направление ХС, читалища"
Ст. специалист "Координатор-направление реклама и адм. дейност"
Ст. специалист "Координатор-направление дух.развитие и работа с програми"
Ст. специалист "Координатор-направление кул. инст. програми на култ. инст."

ОТДЕЛ "ТУРИЗЪМ"
Началник отдел
Гл. експерт "Маркетинг"
Гл.специалист "Лицензиране и категоризиране"
Ст. експерт "Туристическа дейност"
Ст. експерт "Публична информация"
Ст. експерт "Туристическа реклама"

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
Директор на дирекция

ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
Началник отдел
Ст. експерт "Социална политика"
Ст. експерт "Социални дейности"
Ст. експерт "Социални дейности"
Ст. експерт "Социални дейности и програми"
Гл. експерт "Социални дейности"

ОТДЕЛ "ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
Началник отдел
Гл. експерт "Жилищна политика"
Ст. експерт "Жилищна политика"
Гл. специалист "Жилищна политика"
Гл. специалист "Общински жилищен фонд"
Ст. експерт"Здравеопазване"
 
ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ"
Началник отдел
Гл. експерт "Подготовка и управление на проекти"
Гл. експерт "Подготовка и управление на проекти"
Гл. експерт "Подготовка и управление на проекти"
Ст. експерт "подготовка на проекти"
Ст. експерт "подготовка на проекти"
Мл. експерт "Технически сътрудник и архив"

 

© 2022 Oбщина Kюстендил