Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
07.03.2016

      Община Невестино и Община Кюстендил,
канят ВСЕКИ жител от територията на общините Невестино и Кюстендил/без гр. Кюстендил/, който има желание да създаде свой бизнес или земеделско стопанство, да развие вече съществуващо предприятие без ограничение в сферата на дейност (производство, услуга, животновъдство, растениевъдство и др.) или има идея с обществено полезна и социална цел да участва в обсъждането на възможностите за нейното изпълнение на практика – как тази идея да се реализира и по какъв начин да бъде финансирана.

      На конференцията  ще обсъждаме и разговаряме  за възможностите,  които ни се предлагат в тази посока по подхода ВОМР„Водено от общностите местноразвитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и другите Европейски програми.

      Всеки присъстващ ще може пряко да участва при планирането на Стратегия за местно развитие на територията на общините Невестино и Кюстендил, покоято именно щебъдат финансирани бъдещите проекти.

      Качеството на бъдещата Стратегия, както и полезното й въздействие върху развитието на икономиката и социалните условия на територията на двете общини зависи от мнението и активното участие на всеки един от нас.

      Всеки може да участва:

•Микро, малки и средни предприятия;
•Земеделски производители (физически лица, фирми, кооперации);
•Хотели, къщи за гости и др. представители от сферата на туризма;
•Представители на Кметствата по населени места и от двете общини;
•Неправителствени организации;
•Читалища и музеи;
•Представители на училища и детски градини;
•Представители на социални домове;
•Спортни и туристически клубове;
•Активни граждани.

      Този документ е създаден в рамките на Договор № РД 50-189/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от ЕЗФРСР.
 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил