Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
22.02.2016      Община Кюстендил като доставчик на услугата „Приемна грижа”, осигури приемственост в предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“.

      С цел информираност и публичност при реализирането на проекта, Екипа за управление на местно ниво, Ви информира за текущия анализ на дейностите.

      Към 31 януари 2016 г. децата, отглеждани в приемни професионални семейства по проекта са 32, като 7 от тях са с увреждания.
 
      От началото на 2016 г. приемните родители от предходния проект „И аз имам семейство“ (32 на брой) преминаха към новия проект, като със сключените нови договори не беше допуснато прекъсване на услугата „приемна грижа“ на територията на община Кюстендил - партньор по проекта.

      През месец януари 2016 г. в услугата са пребивавали 36 деца,  настаняванията на деца от биологичното семейство, семейство на роднини или близки, друго приемно семейство са общо 24, от специализирани институции – 9, от социални услуги резидентен тип – 3.

      Целта на проекта "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци.Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.

       Общият бюджет на проекта на национално ниво е 51,6 милиона лева, реализацията му ще продължи до 31.07.2018 година.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил