Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Социални услуги, които се предоставят в общността
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Социални услуги arrow Социални услуги, които се предоставят в общността arrow „Център за социална рехабилитация и интеграция”
„Център за социална рехабилитация и интеграция”
05.02.2016
      Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) в град Кюстендил се управлява от външен изпълнител- „Фондация Сийдър“в качеството й на доставчик  на социалната услуга, въз основа на договор сключен с община Кюстендил, след спечелване на конкурс.
Адрес:
гр.Кюстендил, ул.“ Спасовица“ №1
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
тел: 078/976291
Капацитет: 25 лица

Център предоставя специализирана подкрепа за лица над 18г. , диагностицирани с различни увреждания.
Целева група:
Целевата група, включва хора над 18 годишна възраст, които са диагностицирани с лека до дълбока степен на умствена изостаналост (интелектуално затруднение). 
Клиенти на услугата са  хора с интелектуални затруднения от институции,  резидентен тип услуги, преходно жилище и от семейна среда.
Целева група на ЦСРИ са не само лицата с увреждания , но и техните семейства, които ще получават адекватна професионална помощ.

Целите на услугата
Целта на ЦСРИ е да предостави качествена подкрепа за индивидуалното развитие на своите клиенти така, че те да развият способностите си и да придобият нови, да повишат самостоятелността и независимостта си и да им бъде осигурена възможност за истинска социална интеграция и социално включване.
•    ЦСРИ осъществява дейността си чрез екип от квалифицирани специалисти: социален работник, психолог, логопед, кинезитерапевт,трудотерапевт и арттерапевт.
Целите на услугата се реализират чрез различни дейности на подкрепа, както за клиентите, така и за техните семейства, предоставена от съответни специалисти:
•    Консултативни дейности – социални и семейни консултации, психологическа подкрепа.   
•    Терапевтичнидейности – логопедична терапия, арт терапия, трудотерапия, сензорна терапия, които имат за цел да въздействат комплексно върху цялостното развитие на лицата.
•    Рехабилитационни дейности – социална рехабилитация, когнитивна, психологическа и медицинска /кинезитерапия/.

Основни принципи на подкрепа в ЦСРИ
 В досегашната си работа и опит в управлението на социални услуги за деца и лица с интелектуални затруднения,  Фондация „Сийдър” се е ръководила от основни принципи на грижа и подкрепа, базиращи се на Конвенцията на ООН за правата на детето и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и ще продължава да се ръководи от тях и да ги  спазва при предоставяне на нови услуги. Това са:
1.Уважение на личността и достойнството
2.Безопасност и лично пространство
3.Добро здраве и личностно развитие на база индивидуални способности
4.Свобода на изразяване, право на информация и участие
5.Социално включване в живота на общността
6.Семейна и подкрепяща среда

Необходими документи и насочване при кандидатстване за ползване на социалната услуга
1.    Документи:
    молба за ползване на социална услуга;
    копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК /при наличие на такова/;
    копие на личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/;
    документ за самоличност /за справка/.
    разпореждане от НОИ за размера на пенсията
    декларация за семейно и имотно състояние
    медицинска бележка от личен лекар, че лицето не е в контакт със заразно болни
    медицинско изследване с резултат за чревно заразоносителство
При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи.
2.    Насочване
Въз основа на подадената молба и приложените документи съответната ДСП извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение .
Кандидат-потребителят се насочва към конкретни дейности за подкрепа, извършвани в „Център за социална рехабилитация и интеграция”, съобразно индивидуалните му потребности.

При самозаявили се клиенти в ЦСРИ, специалистите подготвят специализирана оценка в 20-дневен срок от подаване на заявката от лицето.
Специализираната оценка включва персонални становища на специалистите на ЦСРИ, които формират крайни изводи за възможните дейности за подкрепа, с които би могло да бъде подкрепено самозаявилото се лице.
В заключителната част на оценката се отбелязва възможността за прием в ЦСРИ,
предвид отчетените индивидуални потребности на заявилото се лице и ангажираността на специалистите. Оценката се представя на ДСП по настоящ адрес на лицето.
В 7-дневен срок от постъпване на специализираната оценка служители на ДСП
осъществяват среща с лицето, приемат молба за ползване на социални услуги и
изготвят доклад-предложение по реда на ППЗСП. Директорът на ДСП издава заповед за ползване на дейности за подкрепа, определени в специализираната оценка. Заповедта се връчва на лицето и доставчика за подготовка на договор за ползване на социални услуги в ЦСРИ.

 Работно време на центъра:
 понеделник - петък  08:30 ч. - 17:00 ч.

 

© 2023 Oбщина Kюстендил