Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти arrow Инвестиционен приоритет 1 "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради"
Инвестиционен приоритет 1 "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради"
29.01.2016

Регистър на всички Заявления за интерес и финансова помощ по ОП Региони в растеж 2014-2020
- 30.05.2016 -
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
  Във връзка с одобрената „Инвестиционна програма“ на Община Кюстендил от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, подадена по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Община Кюстендил напомня, че набира документи на Сдружения на собствениците за сформиране на проектното си предложение по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
   Допустими за енергийно обновяване са следните сгради:
• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
• многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

   Заявленията за интерес и финансова помощ се подават всеки ден до 17:00 часа в  Деловодството на Община Кюстендил. Допълнителна информация можете да получите на тел. 078/55 11 66, вътр. 230 и 229.
   Насоките и приложенията за кандидатстване може да видите тук
 - 29.01.2016 -

СЪОБЩЕНИЕ


   Община Кюстендил като конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ набира документи на сдружения на собственици за кандидатстване по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
   Допустими за енергийно обновяване са следните сгради:
• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
• многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
   Заявленията за интерес и финансова помощ ще се набират до изчерпване на финансовия ресурс, определен за Инвестиционен приоритет  „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Предстои провеждане на процедура за извършване на подбор, оценка и сключване на договори с класираните сдружения на собствениците за многофамилните жилищни сгради и възлагане на техническо и енергийно обследване.
   Заявленията за интерес и финансова помощ се подават всеки ден до 17:00 часа в  Деловодството на Община Кюстендил. Допълнителна информация можете да получите на тел. 078/55 11 66, вътр. 230 и 229.
   Насоките и документите за кандидатстване може да видите тук

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС
- 11.07.2015 -
 
СЪОБЩЕНИЕ


   Община Кюстендил съобщава, че Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
   Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Конкретни бенефициенти са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, а общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1,3 млрд. лева.
   Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-351/10.07.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР.
   Съгласно насоките за кандидатстване част от процедурата за кандидатстване е инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, в който допустими за финансиране са:
• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
• многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
   Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми
 

 

© 2023 Oбщина Kюстендил