Начало
30.11.2015
     На основание чл.48, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил представя проекта за бюджет на Община Кюстендил и намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Фонда за органите на местното самоуправление- ФЛАГ за публично обсъждане от местната общественост.
Материали за
Проекто-бюджет 2016г.

     Датата ще бъде оповестена най-малко 7 дни преди публичното обсъждане на интернет страница на общината


 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил