Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
ИПГВР
09.09.2014
     С решения №378/25.07.2013 г. и №448/29.10.2013 г. на Общински съвет Кюстендил е одобрен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил, включващ:
•    Стратегия и цели на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил;
•    Управление на реализацията, прилагането на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил;
•   Приложения съгласно указания във връзка с изпълнението на схема за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил  може да изтеглите тук:
 част 1
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил-част 1
и част 2
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил-част 2
 

© 2023 Oбщина Kюстендил