Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Административни услуги arrow Административни услуги и такси - други
Административни услуги и такси - други

Административни услуги, съгласно Глава трета "Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица", от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Кюстендил

Приложение № 8

 
Вид на услугата
Цена
лв.
1.
Удостоверение за бивши ученици (от всякакъв характер)
0.50
2.
Копирни услуги – за извънучилищни нужди
 
 
-едностранно
0.10
 
-двустранно
0.15
3.
Издаване на копия от служебни бележки за годишна данъчна декларация
1.00
4.
Издаване на второ и следващи УП или справки към него
2.00
5.
Издаване на Образец 30-копие
1.00
6.
Издаване на удостоверения за хорариум по часове по предмети, за лица, завършили училището
3.00
7.
Изготвяне на педагогическа характеристика за работа на бивши ученици
5.00
8.
Академична справка
10.00
9.
Ползване на зали и фоайета
 
 
- с отопление на час
20.00
 
- без отопление на час
10.00
10.
За ползване на фолклорни и други сценични костюми на 1 бр. за 1 денонощие
1.00
11.
Педагогически услуги (курсове)
 
 
- за деца в ПДГ и ЦДГ за 1 час – не повече от
2.00
 
- за ученици в среден курс за 1 час – не повече от
3.00
 
- за ученици в горен курс за 1 час – не повече от
4.00

Приложение № 10


Вид на услугата
Цена
 
Цени на услуги предоставени от общинските отдели и общинските предприятия
 
1.
Издаване на заверено копие от решения, протоколи, заповеди, актове, договори и други документи
 
1.1.
- за 1 страница
5.00
1.2.
- за всеки следващ документ към първия
1.00
2.
Издаване на удостоверения от общ характер или служебна бележка – за 1 бр.
5.00
3.
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината
10.00
4.
Издаване на 1 бр. удостоверения за изплатен приватизиран обект
5.00
5.
За оформяне молба декларация за снабдяване с документ за собственост – за 1 бр.
10.00
6.
Тръжни и конкурсна книжа:
 
6.1.
- за отдаване под наем на общинска собственост
30.00
6.2.
- за продажба на общински недвижим имот
60.00
6.3.
- други
20.00
7.
Копие от документация за процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - – за 1 страница
1,00
8.
За изготвяне на данъчна оценка на недвижими имоти на граждани и предприятия:
 
8.1.
Обикновена (до 3 дни)
 
8.1.1.
- за физически лица
10.00
8.1.2.
- за юридически лица
15.00
8.2.
Бърза (1 ден)
 
8.2.1.
- за физически лица
15.00
8.2.2.
- за юридически лица
20.00
9.
Удостоверение за декларирани данни на физически лица
7.00
10.
За издаване на заверено копие от данъчна декларация
7.00
11.
Препис от квитанция за платени данъци и такси
1.00
12.
Издаване на справки и сведения от информационната система "ИМЕОН" относно факти и обстоятелства на данъчно задължените лица
3.00
13.
Издаване на удостоверения от емлячен регистър, ТУПО, във връзка с териториите по & 4 от ЗСПЗЗ
3.00
14.
Годишен абонамент за кабелно радио (срок за заплащане: 31 март на текущата година)
10.00
 
15.
Ползване на базите за отдих общинска собственост:
 
15.1.
Сграда в местността “Ючбунар”
 
15.1.1.
- нощувка в стая с две легла
8.00
15.1.2.
- нощувка в апартамент
30.00
15.1.3.
- ползване на залата за тържества – за един час
10.00
15.1.4.
- ползване на кухнята за тържества – за един час
15.00
15.2.
Обект “ 366” в местността “Хисарлъка”:
 
15.2.1.
- нощувка в стая с две легла
6.00
15.2.2.
- нощувка в апартамент
25.00
15.2.3.
- ползване на залата за тържества – за един час
10.00
15.2.4.
- ползване на кухнята за тържества – за един час
10.00
15.3. Обект "Кюстендил”:  
15.3.1. - нощувка в стая с две легла 50.00
15.3.2. - нощувка в апартамент 60.00
15.3.3. - нощувка в стая с едно легло
35.00
16.
Издаване на пропуск за движение при зареждане на търговски и други обекти:
 
16.1.
- дневен пропуск за лек автомобил
10.00
16.2.
- месечен пропуск за лек автомобил
25.00
16.3.
- дневен пропуск за товарен автомобил
15.00
16.4.
- месечен пропуск за товарен автомобил
40.00
17.
Издаване на пропуск за строителна механизация:
 
17.1.
За движение в централна градска зона
 
17.1.1.
дневен пропуск за ППС до 4 тона
20.00
17.1.2.
дневен пропуск за ППС над 4 тона
35.00
17.2.
За движение в първа градска зона
 
17.2.1.
дневен пропуск за ППС до 4 тона
15.00
17.2.2.
дневен пропуск за ППС над 4 тона
30.00
18.1.
Издаване на разрешително за таксиметров превоз и холограмни светлоотразителни стикери за период от 3 години
110.00
18.2.
Ползване на паркомясто на автогара Кюстендил- за автобус за 1 месец
42.00
19.
Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии
30.00
20.
Съгласуване на маршрутно разписание
20.00
21.
Съгласуване на временна организация на движението
40.00
22.
За провеждане на културни и спортни мероприятия и рекламни кампании на терени общинска собственост извън спортните съоръжения:
 
22.1.
За терени до 500 кв.м:
 
22.1.1.
до 4 часа
50.00
22.1.2.
за 1 ден
150.00
22.1.3.
за всеки следващ ден
100.00
22.2.
За терени над 500 кв.м.:
 
 
до 4 часа
100.00
 
за 1 ден
300.00
 
за всеки следващ ден
200.00
23.
За заснемане на телевизионни продукции, рекламни и музикални клипове и фирмени мероприятия:
 
23.1.
За терени до 500 кв.м:
 
23.1.1.
до 4 часа
200.00
23.1.2.
за 1 ден
600.00
23.1.3.
за всеки следващ ден
400.00
23.2.
За терени над 500 кв.м.:
 
 
до 4 часа
400.00
 
за 1 ден
1000.00
 
за всеки следващ ден
800.00
 24.
Ползване на голяма конфепентна зала в бизнес - център- без ознучаване за 1 час
 
 24.1.  - за зимен период
 25.00
 24.2.  - за летен период  15.00
 25. Ползване на малка конфепентна зала в бизнес - център- без ознучаване за 1 час  
 25.1.   - за зимен период  20.00
 25.2.  - за летен период  10.00
 26. Издаване на разрешение:
 
 26.1. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на единични дървета и храсти извън горски територии
 10.00
 26.2. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета, попадащи под режим на особена закрила
 20.00
 27. Маркиране на дървесина извън горски територии:
 
 27.1. Маркиране и сортиране на дървесина на корен /куб.м./
 
 27.1.1. - едра дървесина  1.00
 27.1.2. - средна дървесина  1.20
 27.1.3. - дребна дървесина 1.40
 27.1.4. Дърва за огрев
 1.50
 27.2. Измерване и кубиране в лежащо състояние /куб.м./
 
 27.2.1. - едра дървесина  0.70
 27.2.2. - средна дървесина  0.80
 27.2.3. - дребна дървесина  0.90
 27.2.4. Дърва за огрев  0.90
 27.3. За маркиране на дървесина в лежащо състояние /куб.м./  
27.3.1. - едра дървесина 0.90
27.3.2. - средна дървесина 1.00
27.3.3. - дребна дървесина 1.20
27.3.4. Дърва за огрев 1.20
27.4. Издаване на превозен билет - за брой
3.00
28. Ползване на зала в Общинската администрация от организации, които не са на издръжка на бюджета на Община Кюстендил /без озвучаване/
 
28.1. - за зимен период  100.00
28.2. - за летен период 60.00
29. За извършване на услуги, свързани със заверка на регистри за 1 брой
8.00
30. Такса за странични ползвания /коледни елхи/
1.20
30.1. Стоки, които рекламират общинските празници:
 
30.1.1. - шапка
3.00
30.1.2. - тениска 5.00
30.1.3. - шалче
3.00
30.1.4. - магнитче 2.00
30.1.5. - значка
2.00
 
Отдел “Култура и духовно развитие
 
1.
Ползване на зала Възрожденско училище – без озвучаване
 
1.1.
- Зимен сезон – за 1 час
50.00
1.2.
- летен сезон – за 1 час
30.00
2.
Озвучаване на мероприятие
 
2.1.
В залата на Възрожденското училище – за 1 час
30.00
2.2.
Извън залата на Възрожденското училище до 2 часа (без транспортни разходи)
80.00
2.3.
Извън залата на Възрожденското училище за всеки следващ час след втория (без транспортни разходи)
20.00
3.
Участие в мероприятия на Духов оркестър
200.00
 
- за тъжни ритуали
50.00
4.
Наем на видеофилм за 1 час
10.00
5.
Наем на цифрова камера за 1 ден
20.00
6.
Наем на зала за Възрожденското училище за представяне на изложби – за един ден
10.00
7.
Наем фоайе на Възрожденското училище за коктейли:
 
7.1.
 - за един час
10.00
7.2.
- за всеки следващ след първия час
20.00
8.
Услуги на Радио-център “Кюстендил”
 
8.1.
Реклами, обяви, съобщения – за 1 излъчване за:
 
8.1.1.
- фирми
2.00
8.1.2.
- за граждани
1.00
 
Заб.: За излъчванията над 15 пъти – 20 % отстъпка
 
9.
Музикален поздрав
1.50
Забележка: Отдел „Култура и духовно развитие” извършва следните услуги по договаряне и след предварителна заявка на физически и юридически лица:
1.    Осигуряване на водещ за тържества;
2.    Подготовка на слово, ритуали, сценарии на мероприятия;
3.    Изработване на украса, сувенири, сценография, плакети, покани, визитки, афиши, дипляни, грамоти – срещу изготвена оферта и план-сметка;
4.    Осигуряване на програма с участие на местни изпълнители – по тарифа на изпълнителит
5. 
Всяко училище има право на 1 ден в годината везвъзмездно ползване на залата;
6.    Детски градини и ОДК ползват залата везвъзмездно
 
Общински Драматичен Театър
 
1. Предоставяне на голямата зрителна зала за концерти и други прояви:
 
1.1 -летен сезон /1.04- 30.10/
700.00
1.2 -зимен сезон /1.11- 31.03/ 1000.00
1.3 -за репетиция - до 2 часа
100.00
2. Предоставяне на голямата зрителна зала за концерти и тържества на училища /общински и държавни/:  
2.1. -летен сезон /1.04- 30.10/ 100.00
2.2. -зимен сезон /1.11- 31.03/ 250.00
2.3. -за репетиция -  допълнително на час
20.00
3. Ползване на голямата зрителна зала от театрални трупи
 
3.1. -летен сезон /1.04- 30.10/ 500.00
3.2. -зимен сезон /1.11- 31.03/ 1000.00
4. Ползване на камерна зрителна зала от театрални трупи  
4.1. -летен сезон /1.04- 30.10/ 50.00
4.2. -зимен сезон /1.11- 31.03/ 100.00
5. Ползване на камерна зрителна зала за пресконференции и лекци - на час
50.00
6. Предоставяне на пространства на театъра за снимачна дейност- по договаряне
300.00- 800.00
7. Ползване на пространството пред централния вход на театъра за организиране на временни базари- на кв.м. / на ден
1.50
8. Ползване на фоайетата на театъра за експозиция на изложби - по договаряне на ден
50.00- 100.00
9. Ползване на външна сцена за 1 ден
700.00
10. Осветление - до 2 часа:
 
10.1. - Външно
80.00
10.2. - В сградата на театър
40.00
11. Озвучаване - до 2 часа:  
11.1. - Външно 80.00
11.2. - В сградата на театър 40.00
12. Ползване на зала за танци за 1 час
10.00
13. Рекламиране и продажба на входни билети за гостуващи представления
20/100 от стойността на продадените билети
14. Сценични услуги /за едно представление/
90.00
14.1. Сценични услуги /за 1 час репетиция в деня на представлението/
10.00
  Забележка:
1.  Всяко училище има право на 1 ден в годината везвъзмездно ползване на залата;
2.    Детски градини и ОДК ползват залата везвъзмездно
3. Ангажирането на залите на театъра става не по-малко от 1 месец от датата на събитието

 
 
Художествена галерия “Владимир Димитров - Майстора”
 
1.
Входен билет за:
 
 
деца до 7 години
безплатен
 
- ученици, студенти, пенсионери, деца от 7 до 18 години
2.00
 
- възрастни
4.00
1.1
Входен билет за групови посещения над 10 човека /на човек/:
 
 
- възрастни
2.00
 
-ученици, студенти, пенсионери, деца
1.00
1.2.
Входни билети за посетители с деца
 
 
- възрастни
1.00
 
- деца над 7 години
0.50
2.
Беседи
6.00
3.
Ползване на зала за изложба /за не повече от 2 месеца/– на ден или една творба по споразумение

3.1.
- за кюстендилски автори
  10.00
  - автори от други градове и държави 20.00
4.
Ползване на зала за концерт, конференция, представяне на книги, рецитали, музикални продукции и др.- без участието на ХГ:
 
4.1.
- зимен сезон- на час
30.00
4.2.
- летен сезон – на час
25.00
5.
Озвучаване на зала с микрофон за 1 час
20.00
6.
Заснемане на фотофилм - архивни материали, снимки или печатна страница - за 1 брой
3.00
7.
Ползване на негативи и диапозитиви от архивния фонд за отпечатване във вестници, списания и др. – за 1 стр.
3.00
8
Заснемане и ползване на творби от фонда на ХГ с реклама цел на физически и юридически лица – по договаряне
 100.00 до 1000.00
9.
Заснемане с кино, видео и фотокамера – експозиция, сграда – по договаряне
 100.00- 1000.00
10.
Фотозаснемане на кадър галерийни експонати:
 
10.1.
- черно-бял негатив
3.00
10.2.
- цветен негатив
4.00
10.3.
- фотокопия 9/12 см.; 30/40 см.
 3.00- 10.00
11.
Презапис – на минута:
 
11.1.
- от касета
0.50
11.2.
- от диск
0.80
12.
Заснемане на експозиции и експонати от медии, БНТ и други телевизии - по договаряне
50.00- 500.00
13.
Заснемане на творби от фонда – на експонат – по договаряне
100.00- 600.00
14.
Прожектиране на видеофилм в ХГ
 
14.1.
- собственост на ХГ
5.00
14.2.
- Собственост на поръчителя
3.00
14.3.
- видео обмен
15.00
15.
Ползване на експонати от фонда на ХГ за проектиране и изработване на етикети, печати, монограми (с рекламна цел) от юридически и физически лица за 1 експонат - – по договаряне
150.00- 300.00
16.
Участие на експонати от Галерията за изложби – по договаряне:
 
16.1.
- за чужбина
500.00- 5000.00
16.2.
- за страната
50.00- 500.00
Забележка: Задължителната застраховка на художествените произведения на Майстора е за сметка на искащата страна и се дължи отделно от цената на услугата по т.16
17.
Предоставяне за ползване на изложбен инвентар – собственост на ХГ – за 7 дни:
 
17.1.
- витрини
30.00
17.2.
- табла
15.00
17.3.
- стъкла
10.00
17.4.
- постаменти за скулптура
20.00
Забележка: При повреда или счупване, реквизита се възстановява от ползвателя.
18.
Оказване на:
 
18.1.
- методическа помощ
50.00
18.2.
- изготвяне на тематико - експозиционни планове – по договаряне
50.00- 500.00
18.3.
- участие в аранжиране на изложби от специалисти на ХГ - по договаряне
50.00- 250.00
19.
Изготвяне и изнасяне на лекции по заявка:
 
19.1.
- пред ученици
10.00
19.2.
- възрастни
15.00
20.
Библиографски справки за художници и художествени събития:
 
20.1.
- устна
3.00
20.2.
- писмена
15.00
21.
Организиране на радио и телевизионни предавания – без пряко участие на специалисти от ХГ
15.00
22.
Ксерокопиране на обикновен текст за граждани – за 1 стр.
 
22.1.
Формат А 4 -обикновена поръчка /5 дни/
0.20
22.2. Формат А 4 -експресна поръчка /1 ден/ 0.50
22.3.
Формат А 3 -обикновена поръчка /5 дни/
0.30
22.4.
Формат А 3 -бърза поръчка
0.70
22.5.
Формат А 3 -експресна поръчка
1.00
23.
Ксерокопиране на документи от галерията:
 
23.1.
- формат А4 – обикновена поръчка (5 дни)
0.20
23.2.
- формат А4 – експресна поръчка (1 ден)
0.50
23.3.
- формат А3 – обикновена поръчка (5 дни)
0.30
23.4.
- формат А3 – бърза поръчка
0.70
23.5.
- формат А3 – експресна поръчка
1.00
24.
Ползване на площи на ХГ за временни изложби–базари, с търговска и др. цел, за 1 кв.м./ден
1.50
25.
Ползване на параван – под наем – за 1 бр./ден
5.00
26.
За продажба на рекламни материали, книги, албуми, постери, диплянки, картички и др., които не са издание на ХГ - върху обявената стойност на 1 бр.
20 %
27.
За продажба на художествени произведения от изложбата базар и от изложби, уредени от ХГ – върху обявената стойност на продаденото произведение
25 %
Забележка: Персонала на Художествената галерия не извършва услуги като: аранжиране, окачване на картини, писане на покани, афиши, етикети и др.; подреждане на залите при външни мероприятия; организиране на коктейли при изяви на наематели
 
 
Регионален исторически музей ”Академик Йордан Иванов”.
 
1.
Заснемане на ръкописи, архивни документи, старопечатни книги и други за 1 страница
3.00
2.
Предоставяне за ползване на негативи и диапозитиви и дигитални изображения от фонда на музея за отпечатване във вестници, списания и др. за 1 брой
2.00
3.
Заснемане с кинокамера на:
 
3.1.
- музейни експонати-археологически, етнографски, нумизматични и др. – по договаряне
50.00- 150.00
3.2.
 - експозиции, сгради
5.00
4.
Фото заснемане на музейни материали – за кадър:
 
 
-черно-бял негатив
2.00
 
- цветен негатив
3.00
 
-фотокопие (9/12;30/40) (от до)
1.00- 7.00
5.
Ксерокопиране – 1 страница
 
5.1.
Обикновен текст на граждани
 
5.1.1
- формат А 4
0.10
5.1.2
- формат А 3
0.50
5.2.
Документи от музея:
 
5.2.1.
Формат А4 – обикновена поръчка (5 дни)
0.20
 
- бърза поръчка (2 дни)
0.30
 
- експресна поръчка (1 ден)
0.50
5.2.2.
Формат А 3 – обикновена поръчка (5 дни)
0.30
 
- бърза поръчка (2 дни)
0.70
 
- експресна поръчка (1 ден)
1.00
6.
Репродуциране по компютърен път на изображение (копие)
1.00
7.
Преписи на минута от диск
0.80
8.
Заснемане от БНТ и други телевизии – по договор
50.00-500.00
9.
Прожектиране на видеофилми в сградата на музея
 
9.1.
- видеофилм собственост на музея
5.00
9.2.
- видеофилм собственост на поръчителя
3.00
9.3.
- чрез видеообмен
7.00
10.
Ползване на експонати от фонда на музея за проектиране и изработка на етикети, печати, монограми, сувенири (с рекламна цел) – на експонат
 
10.1.
-етикети, печати, монограми и др.
50.00- 100.00
10.2.
-сувенири
100.00- 300.00
11.
Извършване на експертни оценки от музейни специалисти за стойността на движими ПК - по договаряне
10.00- 100.00
12.
Оказване на методическа помощ и изготвяне на тематико - експозиционни планове и участие в аранжиране на изложби, музейни сбирки и др. за фирми, предприятия и др. на музейни специалисти
 
12.1.
- извършване на събирателска работа
50
12.2.
-изготвяне на тематико - експозиционни планове – по договаряне
50.00- 1500.00
12.3.
Участие в аранжиране на изложбите – по договаряне
50.00- 200.00
13.
Изнасяне на лекции по заявка от фирми, училища и др. извън музея и обектите му
 
13.1.
-пред учащи и пенсионери
10
13.2.
-възрастни
15
14.
Оказване методическо ръководство за подготовка на автореферати, курсови работи , дипломни работи и др.- по договаряне
 
14.1.
-методически указания
10.00- 50.00
14.2.
-научни консултации
30.00- 100.00
14.3.
-научно ръководство
50.00- 250.00
14.4.1.
-рецензии: - за статии
10.00- 50.00
14.4.2.
                   - за научни изследвания
100.00- 200.00
15. Годишен читателски абонамент за специализирана библиотека на РИМ Кюстендил
5.00
15.1.
Библиографски справки - устна
3.00
15.2.
                                        - писмена
15.00
16.
Журиране по викторини, състезания, конкурси и др. на историческа тематика, на които музея не е съорганизатор
15.00
17.
Организиране и провеждане на радио и телевизионни предавания, в които музея не е съорганизатор (с участието на музейни материали) – на минута
2.00
18.
Представяне на материали за радио и телевизионни предавания без директно участие на музейни специалисти
15.00
19.
Участие на експонати от музея в изложби-по договаряне:
 
19.1.
- за чужбина                                                   
500.00- 5000.00
19.2.
- за страната
50.00- 500.00
20. Предоставяне за ползване на музейни зали и експозиции за семинари, презентации, събрания и други прояви без участието на музея
 
20.1. за 1 час: май-октомври
25.00
20.2. за 1 час: ноември- април
30.00
20.3.
Ползване на открити площи в музея и обектите му за временно ползване, концерти и др. – на ден на кв.м.
1.00
21. Входни такси   
21.1.
Входни билети за индивидуални посещения:
 
21.1.1.
 - възрастни
3.00
21.1.2.
- учащи и пенсионери 
2.00
21.2.
Входни билети за групови посещения:
 
21.2.1.
- възрастни
2.00
21.2.2.
- учащи и пенсионери
1.00
21.3.
Входни билети за посетители с деца:
2.00
21.4. Входни такси за индаивидуални посетители за всички музейни експозиции
 
21.4.1. - възрастни
7.00
21.4.2. - учащи и пенсионери
3.00
21.5. Входни такси за групови посещения /над 10 лица/ за 3 или повече музейни експозиции
 
21.5.1. - възрастни
5.00
21.5.2. - участи и пенсионери
2.00
21.6. Входна такса за посещение на детски музеен кът
2.00
 
Забележка: За детския музеен кът няма безплатен ден за посещение. За останалите обекти безплатно посещение - всеки четвъртък от седмицата
 
22.
Беседи       
 
22.1.
- за една музейна експозиция на български език
6.00
22.2.
за една музейна експозиция на чужд език
12.00
22.3.
за еднодневен маршрут, включващ музейните експозиции и ПК в гр.Кюстендил
25.00
22.4.
за еднодневен маршрут в региона
40.00
23.
За реклама при провеждане на научни, културно-просветни и др. мероприятия – по договаряне
50.00 - 200.00
24.
Издаване удостоверения на граждани
0.30
25.
Препис-извлечение
0.25
26.
Предоставяне за ползване на изложбен инвентар – витрина за 5 дни
30.00
27.
Компютърен набор на текст за 1 страница
0.50
28.
Консервация и реставрация на материали, паметници на културата – за 1 брой
30.00 -150.00
 
 
 
 
Библиотека “Емануил Попдимитров”
 
1.
Годишен читателски абонамент
4.00
2.
Читателски абонамент за еднократно ползване на всички отдели
1.00
3.
Възстановяване на изгубена или повредена читателска карта
1.00
4.
Депозит за читатели без постоянно местоживеене в града
15.00
5.
Писмени тематични библиографски справки според обхвата на преглед:
 
 
- до 5 години
2.00
 
- от 5 до 10 години
4.00
 
- над 10 години
5.00
6.
Ползване на интернет за 1 час – за ползватели без читателски абонамент
1.00
7.
Междубиблиотечно заемане
Цени на библиотеката изпълнител
Пощенски разходи
8.
Презаписи за минута полезен запис
0.05/мин
9.
Ползване на видеокасети, DVD и CD за 24 часа
1.00
10.
Сканиране на документ и запис на електронен носител
0.50/стр.
11.
Компютърна разпечатка формат А4
 
 
- черно-бяла
0.20/стр.
 
- цветна
0.50/стр.
12.
Ползване на пиано за 1 час
1.00
13.
Предупредително писмо за закъснял читател
1.00
14.
Телефонни съобщения до читатели
0.50
15.
Заплащана на не върнат библиотечен материал – 5 кратния размер от стойността
 
16.
Глоба за закъснение за невърнат библиотечен документ до 1 месец
0.10/ден
17.
Ксерокопие – формат А4:
 
 
- едностранно
0.06
 
- двустранно
0.10
     
 
ОП “ЧИСТОТА
 
1. Почистване на септични ями- за 1 септична яма
35.00
2.
Транспорт на земни маси, строителни отпадъци и материали – за 1 км.
3.00
3.
Извозване на битови отпадъци от райони, в които няма организирано сметосъбиране – за 1 км.
3.00
4.
Измиване на плочници и улични настилки – за една водоноска плюс разстоянието в километри до обекта
50.00
5.
Извозване на строителни отпадъци от територията на града с вана за строителни отпадъци с вместимост4 куб.м.- за 1 куб. м.
10.00 /срок за ползване - до 48 часа/
6.
Такса за депониране на производствени и строителни отпадъци – за 1 тон
15.00
7.
Товарене на строителни или битови отпадъци - за куб.м.
5.00
8.
Изкърпване на асфалтова настилка - за 1 кв.м.- определя се съгласно актуалните цени в "Справочника за цените в строителството"

9.
Кроене на жив плет – за 1 линеен метър
12.00
10.
Косене на тревни площи – за 1 дка
35.00
11.
Услуга са автовишка – за 1 час
50.00
12.
Услуга с фадрома – за 1 час
50.00
13.
Услуга с мотокар – за 1 час
24.00
14.
Услуга с валяк /2 тона/– за 1 час
60.00
15.
Рязане на асфалтова настилка – за 1 линеен метър
4.50
16.
Абонаментно поддържане на осветяеми рекламни елементи- билбордове- на 1 бр. годишно /без ДДС/
145.00
17. Наем на техника без ДДС машиносмяна, както следва
 
17.1. - фадрома
350.00
17.2. - автогрейдер
270.00
17.3. - валяк / 8 тона вибрационен/
270.00
17.4. - валяк /гумени колела/
242.00
17.5. - валяк /8 тона невибрационен/
242.00
17.6. - малък ръчен валяк
83.00
17.7. - водоноска /с четка/
225.00
17.8. - водоноска /с гудернатор/
242.00
17.9. - асфалтополагаща машина
834.00
17.10. - моторна метла
52.00
17.11. - вирген
542.00
18. Транспорт със самосвал /лев/ км./
3.60
     
 
 ОП “ОБРЕДЕН ДОМ”
 
1.
Организиране  осигуряване на автобус
2.40
2.
Ползване на голяма зала за помени за 1 час
 
 
– летен период
6.00
 
– зимен период
9.60
3.
Ползване на малка зала за помени за 1 час
 
 
– летен период
3.60
 
– зимен период
7.20
4.
Вадене на кости – от 1 гроб
17.00
5.
Надписване на кръст
4.00
6.
Почистване на единично гробно място:
 
6.1.
Еднократно
6.00
6.2.
Абонаментно
 
6.2.1.
- за три месеца
18.00
6.2.2.
- 6 месеца
36.00
6.2.3.
- за една година
72.00
7.
Използване на специализиран превоз за погребения
 
 
- за 1 км. в границите на гр. Кюстендил
2.40
 
- за 1 км. извън границите на гр. Кюстендил
1.20
8. Транспортна услуга за 1 км
1.50
9.
Нормен престой – за 1 час
2.40
10.
Изготвяне оригинал на некролози 
 
 
- без снимка
0.96
 
- със снимка
1.20
 
- със собствен текст
2.40
11.
Копие на некролог
 
11.1.
- без снимка
0.18
11.2.
- със една голяма снимка или две малки снимки
0.24
12. Изготвяне на цветен некролог за 1 бр.
1.00
13. Ламинилане на некролог
1.00
14.
Оределяне на гробно място
3.60
15.
Траурен ритуал в зала
18.00
16.
Траурен ритуал на гробно място
18.00
17.
Ползване на ритуална зала на покойника
12.00
18.
Изкопаване
54.00
19.
Спускане – за СМР
6.00
20.
Зариване и оформяне
24.00
21. Изравняване /равненка/ на гробно място /за 40 ден/
6.00
22.
Урнополагане
30.00
23.
Повторно издаване на препис от акт за смърт и изгубена фактура
1.20
24.
Осигурителна вноска/право на строеж на гробно място/
 
24.1.
- на старо гробно място
4.00
24.2.
- на ново единично гробно място
5.00
24.3.
- на двойно гробно място
7.00
25. Даване на линия за фирми за направа на бетонна рамка на ново гробно място:
 
25.1. - за единично гробно място
5.00
25.2. - за двойно гробно място
7.00
26. Измиване, обличане и гримиране на покойник и аранжиране на ковчек
30.00
27.
Ползване на зала за обреди "Сватба" и "Именуване"
 
27.1
– делничен ден
15.00
27.2.
- празнични и почивни дни
24.00
28.
Обред “Сватба”:
 
28.1.
- с хор
90.00
28.2.
- с механична музика
60.00
28.3.
- извън сградата на Обредния дом (без осигурен транспорт)
132.00
29.
Юбилеен ритуал /златна и сребърна сватба/ за 1 двойка
 40.00
30. Групово честване на юбилеен ритуал /за 1 двойка/
20.00
31. Обред "Именуване" с механична музика
13.00
     
 
ОП “УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ”
 
1. Ползване на обособени платени общински паркинги /с ДДС/  
1.1. - за половин час 0.50
1.2 - след 30-тата минута до 1 час 1.00
1.3 Месечен абонамент 60.00
1.4. Годишен абонамент 600.00
2. Ползване на платен служебен абонамент почл.29, ал.1 от НЗОИБНАД на територията на Община Кюстендил 1000.00
3. Ползване на пазарна маса:  
1. - на месец 4.00
3.2. - на ден 2.00
4. Ползване на зала в поликлиника на ул. “Яворов” № 6, за 1 час  
4.1. - зимен сезон 48.00
4.2. - летен сезон 24.00
5.
Ползване на денонощни охраняеми паркинги в рамките на града - товарни МПС, ремаркета и автобуси /съгласно чл.26, ал.2 от НЗОИБНАД/
 
5.1. - за престой до 12 часа 3.00
5.2 - за престой до 24 часа 4.00
5.3. - абонамент за 1 месец 60.00
6. 
Предоставяне на Стадион “Осогово” за футболна среща
 
6.1.
- ПФЛ
2000.00
6.2.
- Б “РФГ”
1000.00
6.3.
- В “РФГ”
500.00
6.4.
- юноши
300.00
6.5.
Тренировки на отбори
 
6.5.1.
- на ПФЛ
300.00
6.5.2.
- на Б “РФГ”
300.00
6.5.3.
- на В “РФГ”
300.00
6.5.4.
- юноши старша възраст
200.00
6.5.5.
- юноши младша възраст
200.00
7.
Ползване на заседателните и други зали за провеждане на културно-просветни мероприятия:
 
7.1.
- с отопление – за 1 час
60.00
7.2.
- без отопление
30.00
8.
Ползване на открита лекоатлетическа писта:
 
8.1.
- за републикански състезания – на час
60.00
8.2.
- за спортни мероприятия на други организации - на ден
100.00
9.
Ползване на многофункционална зала - за 1 час
10.00
10.
Ползване на спортни зали за състезания за 1 час:
24.00
11.
Тенис- корт - шамот - на 1 циле за 1 час
3.00
11.1.
Наплитане на ракета на ишлеме
9.00
11.2.
Наплитане на ракета
18.00
12.
Тенис на маса – на час за 1 лице
 
12.1.
- възрастни
3.00
12.2.
- учащи
2.00
13. За ползване на закрита обща площ по време на панаири- на кв.м / ден
5.00
Забележки:
1. Списъците на спортистите и специалистите, които се освобождават от заплащането на възстановителни процедури се утвърждават от кмета на общината.
2. При използване на спортната база не се заплащат услуги в следните случаи:
2.1. При провеждане на тренировъчна и състезателна дейност от спортните групи от ОДК, СУ ”В. Левски” и местните спортни клубове, имащи съдебна регистрация за извършване на обществено – полезна дейност, които сключват договори за ползване на предоставената им спорта база.
2.2. При провеждане на масови прояви и състезания, включени в общинския спортен календар.
14.
Освобождаване на принудително задържано МПС чрез използване на техническо средство „скоба” в зоните за платено кратковременно паркиране
10.00
14.1. Принудително преместване на МПС от зона за кратковременно платено паркиране в определен за целта паркинг
20.00
15.
Освобождаване на ППС в момента на задържане за неправилно паркиране
20.00
16.
Отговорно пазене на репатрирано МПС:
 
16.1.
-     до 6 часа след задържането
30.00
16.2.
-     за всеки следващ час допълнително
1.00
17. Ползване на парко място на автогара Кюстендил за автобус за 1 месец
42.00
18. За ползване на автоспирките и друга друга транспортна инфраструктура - на автобус
15.00
19. За всеки тръгващ курс от автогарата за международни линии-
цената на един пътникобилет
 
20. За всеки тръгващ курс от автогарата по Републиканската, Областната и Общинската транспортна схема - за 1 автобус
2.00
21. Първоначална регистрация на ПТП с животинска тяга
20.00
22. Пререгистрация на ПТП с животинска тяга
20.00
23.
Частична подмяна на регистрация на ПТП с животинска тяга
 
23.1.
- подмяна на талон
10.00
23.2.
- подмяна на номера
10.00
23.3. - подмяна на светлоотразители
10.00
     
  ОП “УЧЕНИЧЕСКСО ХРАНЕНЕ”  
1. Ползване на плажна територия за 1 ден на 1 лице  
1.1. - за деца до 7 години
безплатно
1.2. - за деца от 8 до 14 години 1.00
1.3. - за юноши от 14 до 18 години 2.50
  В това число с включена консумация 1.50
1.4. - над 18 години
4.00
  В това число с включена консумация 3.00
2. Ползване на плажен чадър за 1 ден/ 1 бр.
1.00
3. Ползване на шезлонг за 1 ден/ 1 бр. 1.00
4. Ползване на маса и ракети за тенис  на маса - за 1 час
2.00
5. Ползване на маса за тенис - за 1 час
1.00

 

© 2022 Oбщина Kюстендил