08.05.2008
  На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Кметът на Община Кюстендил обявява:
  КОНКУРС за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ” при ДИРЕКЦИЯ “АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ” - Общинска администрация при Община Кюстендил

  Кратко описание на длъжността: Организиране, планиране,ръководство, координиране и контрол на Отдел “Устройствено планиране” с цел - обезпечаване законосъобразното протичане на цялостния процес на устройствено планиране на територията на Община Кюстендил; Професионална област – строителство – инженер - конструктор;
  Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността : минимална степен на завършено образование – бакалавър; професионален опит - 5/пет/ години или минимален ранг – III младши;
  Минимален размер на основната заплата за длъжността- 363 лева;
  Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на тема “Тенденции за бъдещото устройствено планиране на територията на Община Кюстендил” и интервю;
  Други компетентности : Компютърна грамотност; отлични познания на действащото законодателство, способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.
  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 1.Заявление за участие в конкурса , съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ; 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;3.Копия от документи за придобитата образователно квалификационна степен/допълнителна квалификация;4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител;5. Копие от документ за самоличност и 6.Професионална автобиография.


  Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в Дирекция “Канцелария и управление на собствеността” при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, ет.1, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок до 19.05.2008 година включително.
Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на официалния сайт на Община Кюстендил.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще се предостави на разположение на кандидатите в Отдел ”Човешки ресурси” при Община Кюстендил.
 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил