Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Проект "Приеми ме 2015"
21.08.2013

Проект "Приеми ме 2015"

 

Община Кюстендил изпълнява проект "Приеми ме 2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво  като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, настанено в приемно семейство или в семейство на близки и роднини. При прилагане мярката за закрила”настаняване в приемно семейство”се цели на първо място защита правата и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща реинтеграция.

Приемната грижа е услуга в общността и нейното ползване и нейното предоставяне става единствено по реда на мерките за закрила, регламентирани в ЗЗД, а именно-предприемане мярка за закрила-настаняване в приемно семейство.

 

С Решение № 6 от Девето редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“на 21.11.2017 г. са одобрени предложените промени и критерии за избор на операция „Приеми ме 2015“. Във връзка с това срока за изпълнение на проект „Приеми ме 2015“ (Договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 01.12.2015 г.) се удължава, като:

  • Общата продължителност на проекта от 28 месеца (до 31.03.2018 г.), става 63 месеца (до 28.02.2021 г.);
  • Продължителността на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ по проекта се променя на 31.12.2020 г.; за същия срок ще функционират областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ);

 

Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга се осъществява от общината – областен град/Кюстендил/, чрез Областения екип по приемна грижа. Социалните работници от Областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Кюстендил, както и за тези от общините Бобовдол , Дупница и Кочериново.

 

В община Кюстендил има 35 утвърдени професионални приемни семейства, като в 27 от тях са настанени 33 деца, от които 7 с увреждания.

От началото на 2018г.  в приемни семейства са настанени две деца, а три деца са осиновени .

Потребностите за община Кюстендил от набиране на нови приемни семейства и  планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с общинската програма за закрила на детето, респективно с потребностите на общината от развитието на приемната грижа.

На територията на община Кюстендил е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за: деца с увреждане-3 бр. приемни семейства, деца над 12 г. -3 бр. приемни семейства, деца с проблеми в поведението-3 бр. приемни семейства и доброволни приемни семейства-3 бр.

Към момента на територията на община Кюстендил няма подадени Заявления на кандидати за приемни семейства.

 

Дейностите по предоставяне на услугата„приемна грижа”, насочени към кандидатите и приемните семейства се осъществяват от Областния екип по приемна грижа:

  • информира обществеността за услугата „приемна грижа”;
  • набира, извършва предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни семейства;
  • осъществява наблюдение и подкрепа на утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях;
  • провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства;
  • предоставя подкрепящи услуги за приемните семейства, при които има настанени деца.

 

Адресът на областния екип по приемна грижа е:

гр. Кюстендил, ул. Яворов 6, Общинска поликлиника, каб.220

 

ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА


Адрес: 2500 гр.Кюстендил, ул. ”Яворов” 2, ет.2, ст. 220
Тел.: 078/ 55 11 28, 0882885101
Е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
                     
  В изпълнение на Проект „Приеми ме 2015”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Размерът на финансовата помощ на национално ниво в лева е 51 600 000. Проектът допълва и надгражда приключилия  в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“.
    
   Целта на проекта е да се усъвършенства модела за предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и да се разшири обхвата й  на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
   Специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца до 3¬ годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци.
   Утвърдените и действащите в рамките на проект „И аз имам семейство" приемни родители, преминаха към проект „Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства, недопускане на възможност за прекратяване на настаняването, потвърдено от съда на тези деца и попадането им обратно в специализирана институция за деца.
Общата цел е гарантиране  правото на всяко дете да расте и се развива в семейна среда.
   Към настоящия момент/14.01.2016/ по Проект „Приеми ме 2015”има 32 утвърдени професионални приемни семейства, като в 26 от тях са настанени 33 деца, от които 8 с увреждания.
     
   Екипът по приемна грижа осъществява дейностите по предоставяне на услугата„приемна грижа”, насочени към кандидатите и приемните семейства:
-  информира обществеността за услугата „приемна грижа”;
-  набира, извършва предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни семейства;
-  осъществява наблюдение и подкрепа на утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях;
-  провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства;
-  предоставя подкрепящи услуги за приемните семейства и семейства на близки и роднини, при които има настанени деца.

РАБОТНО ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК  08.00 – 17.00
 

  „Приемна грижа” е социална услуга, чрез която мярката за закрила на детето „настаняване в приемно семейство” гарантира основното му право – да расте и да се развива в семейна среда. Тя цели да осигури сигурен и безопасен начин на живот за деца, които поради различни причини не могат да го получат в собствените си.
  Община Кюстендил изпълнява проект "Приеми ме 2015" в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Проектът стартира на 01.01.2016 г., като продължение на проект „И аз имам семейство“. Целта е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "Приемна грижа".
  Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.

   От 01.11.2016 стартира Етап 2 на Проект "Приеми ме 2015" и е въведен нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. След преминаване към областен модел, цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" се осъществява от общината – областен град, чрез Областения екип по приемна грижа.
  От 01.10.2017г. със сключването на партньорско споразумение и Община Кочериново е партньор на Агенцията за социално подпомагане по реализирането на проекта. Предстои включване и на община Бобошево.
  Социалните работници от Областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Кюстендил, както и за тези от общините Бобов дол, Дупница и Кочериново.

• Към настоящия момент в Община Кюстендил има 35 утвърдени професионални приемни семейства, като в 28 от тях са настанети 33 деца, от които 7 с увреждания.
• В община Бобов дол има две професионални приемни семейства с настанено по едно дете.
• В община Дупница има 12 професионални приемни семейства като в 8 от тях има настанени 10 деца.
• В община Кочериново приемните семейства са 4. През месец септември едно дете е реинтегрирано в биологичното си семейство и към момента няма настанени деца в приемните семейства на територията на общината..

Общият брой приемни семейства на територията на четирите общини е 53 с 45 настанени деца в 38 семейства.
Свободните приемни семейства на територията на област Кюстендил са 15 - 7 в Кюстендил , 4 в Дупница и 4 в Кочериново.

  Планиран е прием на кандидати за приемни родители в областта, като техния брой и профил са съобразени с приетите общински програми за закрила на детето за 2017 г., респективно с потребностите на общините от развитието на услугата.
  От посочените данни на територията на община Кюстендил е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за:деца с увреждане-3 бр. приемни семейства, деца над 12 г. -3 бр. приемни семейства, деца с проблеми в поведението-3 бр. приемни семейства и доброволни приемни семейства-3 бр.За община Дупница е необходимо е да бъдат утвърдени 10 семейства с профил на децата от 10 до 16 г. Също така е необходимо да бъдат утвърдени и поне 3 (три) професионални приемни семейства с профил на децата от 0 до 3 годишна възраст.За община Бобошево планирания брой е 2 приемни семейства (1 доброволно и 1 професионално) За община Кочериново в общинската програма са заложени 2 броя приемни семейства за 2017г.
  В периода 09.10-11.10.2017г в гр. Хисаря се проведе Третата национална информационна работна среща по проект „Приеми ме 2015“ Участниците в обсъдиха анализ на резултатите от прилагането на областния модел за предоставяне на приемна грижа. Ръководителите на 28-те областни екипи по приемна грижа и експерти по закрила на детето от регионалните дирекции за социално подпомагане представиха също своята практика по предоставянето на приемна грижа. Гледната си точка споделиха и представители на Националната мрежа за децата, Националната асоциация по приемна грижа, УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето в качеството си на членове на Консултативния експертен съвет (КЕС) по проекта.
  Надделява виждането, че въвеждането на иновативния модел чрез сформирани нови екипи по приемна грижа, с отговорност за цялата област въпреки първоначалните съпротиви, е възприето като добре функциониращо и е налице разбирането, че е предпоставка за добри резултати. Посока за бъдещото развитие на областния модел е общините-партньори по проекта да договарят предоставянето на услугата чрез неправителствени организации - тази възможност се дава и сега, но няма такива случаи в нито една от 28-те области.
  Друга обсъждана тема бе наблюдаваното на места недостатъчно разбиране за различната роля на участниците в споделения процес на предоставяне на приемна грижа. Тясно свързана с това е необходимостта от последователен екипен стил в конкретната социална работа, но при условие, че не се подхожда формално и че преминалите обучения са осигурили унифицирана опора за силни, просветени, можещи и знаещи екипи, които от своя страна да работят за създаването на качествени приемни семейства.

02.08.2017г.     
  
  Община Кюстендил изпълнява проект "Приеми ме 2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. За целта е сключено споразумение за предоставяне на социалната услуга "приемна грижа".
   Проект "Приеми ме 2015" стартира на 01.01.2016 г. като допълва и надгражда приключилият в края на 2015 г. проект "И аз имам семейство" изпълняван в продължение на 4 години.
   Целта на проекта е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "Приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.
   От 01.11.2016 стартира Етап 2 на Проект "Приеми ме 2015" и е въведен нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. След преминаване към областен модел, цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" се осъществява от общината – областен град, чрез новосформирания Областен екип по приемна грижа.
   Към настоящия момент в община Кюстендил има 36 утвърдени професионални приемни семейства, като в 29 от тях са настанети 34 деца, от които 8 с увреждания. Най-голям е броят на децата на възраст 6-14 години, които са 17.
   Социалните работници от Областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Кюстендил, както и за тези от общините Бобовдол и Дупница.
   Към момента на територията на община Бобов дол има две професионални приемни семейства с настанено по едно дете - едното във възрастова група 3-6 години  и второто - 14-18 години.
   На територията на община Дупница има 12 професионални приемни семейства като в 8 от тях има настанени 10 деца.
   На територията на трите общини приемните семейства към момента са  50 с 46 настанени  деца в 39 семейства.
   Предстои и включване на общините Бобошево и Кочериново.

   В изпълнение на поставената цел за планиране на необходимия брой приемни семейства за област Кюстендил, на 08.06.2017 г. се проведе междуинституционална среща между РДСП, ДСП и ОЕПГ, на която бяха идентифицирани потребностите за областта от набиране на нови приемни семейства, в съотношение с прогнозния потенциален брой на потребителите на услугата. За планиране на необходимия допълнителен брой приемни семейства е взет предвид и извършения анализ от Отделите за закрила на детето на целевите групи деца в риск и отчетената потребност от приемни семейства с конкретен профил за всяка община и общо за област Кюстенвдил. Планираните брой и вид приемни семейства е съобразен с приетите общински програми за закрила на детето за 2017 г., респективно с потребностите на общините от развитието на приемната грижа.
   От посочените данни на територията на община Кюстендил е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за:деца с увреждане-3 бр. приемни семейства, деца над 12 г. -3 бр. приемни семейства, деца с проблеми в поведението-3 бр. приемни семейства и доброволни приемни семейства-3 бр.
   За община Дупница е необходимо е да бъдат утвърдени 10 семейства с профил на децата от 10 до 16 г. Също така е необходимо да бъдат утвърдени и поне 3 (три) професионални приемни семейства с профил на децата от 0 до 3 годишна възраст.
   За община Бобошево планирания брой е 2 приемни семейства (1 доброволно и 1 професионално) За община Кочериново в общинската програма са заложени 2 броя приемни семейства за 2017 г.
   Областният екип по приемна грижа осъществява дейностите по предоставяне на услугата„приемна грижа”, насочени към кандидатите и приемните семейства:
- информира обществеността за услугата „приемна грижа”;
- набира, извършва предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни семейства;
- осъществява наблюдение и подкрепа на утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях;
- провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства;
- предоставя подкрепящи услуги за приемните семейства и семейства на близки и роднини, при които има настанени деца.
                                                           
18.7.2016г.

   С писмо Изх. BG03-П01-73 от 29.06.2016г. на ръководителя на проект „Приеми ме 2015”, касаещо изпълнението на Плана за развитие на услугата „приемна грижа” в страната, на територията на Община Кюстендил продължава изпълнението на всички дейностите на същия до 31 октомври 2016г..Във връзка с това ще бъдат актуализирани договорите  на социалните работници от екипа по приемна грижа и на членовете на екипа за управление на проекта на общинско ниво.
 
   Акцент е поставен върху развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.

   Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“са 35 като всички от тях са професионални.  Броят на приемните деца през месец юли е 33, настанени в 27 професионални приемни семейства. От тях на възраст от 0 до 3 години са 10 деца, от 3 до 6 години-8 деца, от 6 до 14 години-14 деца , а 1 дете е на възраст над 14 години.Настанените деца с увреждания са 6. В шест семейства се отглеждат по две деца.

   В община Кюстендил през настоящия месец  още едно професионално приемно семейство, е подало Заявление за  промяна на  доставчика на предоставяната услуга от Дирекция "Социално подпомагане" – Кюстендил към Община Кюстендил.

   На екипа на общинско ниво е възложено цялостното представяне на пакета от дейности, насочени към приемните родители, семействата на близки и роднини, както и кандидатите за приемни родители.
 

© 2022 Oбщина Kюстендил