Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Социални услуги, които се предоставят в общността
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Комплекс за социални услуги
21.08.2013
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – КЮСТЕНДИЛ  със седалище: с. Жиленци, Община Кюстендил, ул. Димитър Каляшки №5 предоставя следните социални услуги за деца и лица:

1. Домашен социален патронаж -предоставяща комплекс от социални услуги, предоставяни в общността с адрес на управление с. Жиленци, община Кюстендил, ул. „Д. Каляшки“ 5, включваща:
1.1. „Доставяне на храна по домовете“,
1.2. „Санитарно обслужване“,
2. „Общинска социална трапезария“, с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, Павилион 2.
3. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с адрес на предоставяне на услугата: гр. Кюстендил, ул. „Власина“ №3 – социална услуга от резидентен тип.

Общият капацитет на Комплекса за социални услуги е 514 потребители.
Общият капацитет е разпределен по социални услуги, както следва:
1. Домашен социален патронаж , с общ капацитет – 450
1.1. „Доставяне на храна по домовете“, с капацитет - 400,
1.2. „Санитарно обслужване“, с капацитет - 50,
2. „Общинска социална трапезария“, с капацитет – 50,
3. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с капацитет, с капацитет – 14
 
Дейността, осъществявана от Комплекса за социални услуги – Кюстендил се реализира чрез финансиране от бюджета на община Кюстендил, дарения и хуманитарни помощи, проекти, свързани с дейността, както и от републиканския бюджет.
 
ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ:
 
Домашен социален патронаж включваща:
1.1. „Доставяне на храна по домовете“,
1.2. „Санитарно обслужване“,
Потребителите на социалните услуги „Доставяне на храна по домовете” и „Санитарно обслужване” получават и Безвъзмездна подкрепа за социално включване, в лицето на социален работник, ангажиран с:  изготвянето на Индивидуален план за предоставяне на социалната услуга, Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на топлинна и електрическа енергия, телефон и други със средства на лицето; Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на трудово-експертна лекарска комисия  и други; Помощ в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него; Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при потребители с увреждане
 
Общинска социална трапезария“:

-    Услугата е насочена към задоволяване  потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами, които отговарят на необходимите критерии за ползване на социалната услуга. Трапезария работи при капацитет 50 потребители.
-    Потребителите на Общинска социална трапезария получават безвъзмездна подкрепа за социално включване, в лицето на социален работник, ангажиран с:  изготвянето на Индивидуален план за предоставяне на социалната услуга, Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на трудово-експертна лекарска комисия  и други;
 
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – социална услуга от резидентен тип

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТДМ/ с увреждания е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство.
- В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.
- Основната цел на ЦНСТДМ е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата/младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.
Центърът работи при капацитет от 14 потребители.
  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Комплекс за социални услуги – Кюстендил осъществява дейността си чрез:
• Изнесен офис  за потребителите на социалните услуги „Доставяне на храна по домовете“, „Санитарно обслужване“ и „Общинска социална трапезария“ -  Общинска поликлиника, гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 2,  ет. 1,  каб. 119;
• Административна част и адрес на управление – Звено: Финансово стопански дейности, бюджет и човешки ресурси с. Жиленци, Община Кюстендил, ул. „Димитър  Каляшки” 5;
• Кухненски блок  - с. Жиленци, Община Кюстендил, ул. „Димитър  Каляшки” 5;
• Център за настаняване от семеен тип – гр. Кюстендил, Община Кюстендил, ул. „Власина“ 3;
• Общинска социална трапезария, с адрес: Павилион №2, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд – за предоставяне на социалната услуга „Общинска социална трапезария“ – Кюстендил.

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Право да ползват социалната услуга „Доставяне на храна по домовете” имат:
1. Лица - пенсионери;
2. Лица и деца с установена трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК;
3. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;
 
Необходими документи за ползване на социалната  услуга „Доставяне на храна по домовете”:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност (копие);
3. Решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
4. Медицинска бележка от личен лекар;
5. Удостоверение от НОИ за размер на пенсията;
6. Удостоверение за участник във войните; удостоверение за военнопострадал/военноинвалид;
Приемане на заявления и съответния набор от документи от потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Доставяне на храна по домовете“  се осъществява в изнесен офис на КСУ – Кюстендил: Общинска поликлиника, ул. „Яворов“ №2, ет. 1, каб. 119.

Право да ползват социалната услуга „Санитарно обслужване” имат:
1. Лица - пенсионери;
2. Лица и деца с установена трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК;
3. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;
 
Необходими документи за ползване на социалната  услуга „Санитарно обслужване”:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност (копие);
3. Решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
4. Медицинска бележка от личен лекар;
5. Удостоверение от НОИ за размер на пенсията;
6.Удостоверение за участник във войните; удостоверение за военнопострадал/военноинвалид;
Приемане на заявления и съответния набор от документи от потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Санитарно обслужване“  се осъществява в изнесен офис на КСУ – Кюстендил: Общинска поликлиника, ул. „Яворов“ №2, ет. 1, каб. 119.

Право да ползват социалната услуга „Общинска социална трапезария“ имат:
1. Лица, изпаднали в ситуация на невъзможност за осигуряване на прехраната си, в следствие на възникнал инцидент с постоянен адрес в Община Кюстендил;
2. Скитащи и бездомни лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
3. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
4. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, не свързани с трудова дейност).
 
Необходими документи за ползване на социалната услуга „Общинска социална трапезария:
1. Заявление за ползване на социалната услуга - (по образец) по настоящ адрес до Кмета на община Кюстендил;
2. Копие на документ за самоличност;
3. Документ от Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на подаване на заявлението;
4. Медицинска бележка от личен лекар;
5. Документ , удостоверяващ доходите на лицето/ семейството за последните 12 месеца, преди подаване на заявлението;
6. Документ от Бюрото по труда – гр. Кюстендил за регистрация като безработен;
7. Документ от Национален осигурителен институт (НОИ)  - Териториално поделение – гр. Кюстендил за получаване на пенсия или друг документ, удостоверяващ размера на доходите на кандидатите;
8. Документ от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Кюстендил за това, че лицето не получава целогодишно помощи за изисквания период по Закона за социалното подпомагане(ЗСП) и Правилника за неговото прилагане(ППЗСП);
9. Удостоверение за декларирани данни от отдел „Местни приходи“ към Община Кюстендил /осигурява се от комисията по служебен ред/;
10. Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за лице от Служба по вписванията – гр. Кюстендил.
Приемане на заявления и съответния набор от документи от потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Общинска социална трапезария“ се осъществява в изнесен офис на КСУ – Кюстендил: Общинска поликлиника, ул. „Яворов“ №2, ет. 1, каб. 119, както и  на адреса на предоставяне на услугата: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, Павилион №2.

Право да ползват социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ имат:
1. Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
2. Лица от 18 до 29-годишна възраст(младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството и да водят самостоятелен начин на живот;
3. Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТДМ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики на децата/младежите. По изключение деца под 3 години могат да бъдат настанени в ЦНСТДМ, в случаите, когато в услугата са настанени техни по-големи братя или сестри. Преценка, относно такава необходимост се извършва екипно като се отчитат всички важни фактори на средата, включително съвместимостта на различните възрастови групи в услугата, тяхното поведение и развитие, както и изградената емоционална връзка. При всеки конкретен случай е важно да бъде отчетено и мнението на по-големите братя и сестри.
 
Необходими документи за ползване на услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания“:
1. Необходими документи при кандидатстване за ползване на услугата от лице на възраст до 18 год./дете/:
1.1. След извършена оценка на случай на дете, директорът на ДСП по предложение на водещия социален работник от ОЗД, придружено от социален доклад и план за действие, който предвижда отглеждане на детето  извън биологичното семейство и няма възможност да бъде настанено при близки и роднини или в приемно семейство, издава заповед за ползване  на социалната услуга ЦНСТДМ. Съгласно Административно-процесуалния кодекс, заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.
2. Необходими документи при кандидатстване за ползване на услугата от лица на възраст от 18 до 29- годишна възраст/младежи/:
2.1. Молба за ползване на социална услуга по настоящ адрес до Дирекция”Социално подпомагане”;
2.2. Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК /при наличие на такова/;
2.3. Копие на личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/;
2.4. Документ за самоличност /за справка/;
2.5. При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи.

Създаването на Комплекса за социални услуги – Кюстендил се извършва на база Решение на Общински съвет №1029/26.03.2015 г.

Комплекса за социални услуги – Кюстендил, с цел облекчаване на потребителите и техните близки, предоставя възможност за заплащането на таксите за ползваните от потребителите услуги и по банков път на следната банкова сметка:

В полза на: ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
IBAN на потребителя: BG 57 SOMB 9130 31 60907000
При банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД
Основание за внасяне: Име, презиме и Фамилия на потребителя на социалната услуга/и и месеца, за който е дължима сумата.

 

 

© 2023 Oбщина Kюстендил