Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Социални услуги, които се предоставят в общността
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Социални услуги arrow Социални услуги, които се предоставят в общността arrow Център за социална рехабилитация и интеграция за деца
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца
21.08.2013

"Център за социална рехабилитация и интеграция” - Предоставя се от външен изпълнител Фондация "Институт за социална политика и социална работа"

Адрес: гр. Кюстендил, ул.”Ефрем Каранов” №33А
Тел.: 0882885374, 0882885376
 
     Той се  ръководи от фондация Институт за социална политика и социална работа (ИСПСР), въз основа на договор с община Кюстендил за доставка на социалната услуга след спечелване на конкурс.  От ноември 2008 г. ЦСРИ се финансира основно от републиканския бюджет като делегирана от държавата дейност.
     Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Кюстендил осигурява подкрепа за  деца до 18 г. с различни трудности - говорни нарушения, сензорни нарушения, обучителни трудности, с интелектуална затруднения, психически разстройства, физически проблеми, множество увреждания.

Капацитетът на Центъра:  40 деца.

Всички услуги на Центъра за деца и семействата им са безплатни.
Услугата се ползва с напавление от отдела „Закрила на детето”. За получаването на направление родител или настойник на детето пише молба до директора на дирекция „Социално подпомагане” (по местоживеене) за ползване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”.
ЦСРИ  осъществява дейността си чрез екип от специалисти в различни области на помагащите професии: психолози, социални работници, логопед, трудотерапевт и рехабилитатор.
 

Предлаганите от Центъра дейности за децата са:

1. Консултиране
2. Диагностика: психологическа, логопедична, педагогическа, социална;
3. Психологическа рехабилитация
Психологичен кабинет
4. Психолого-педагогическо оценяване
5. Рехабилитация на говора
6. Двигателна рехабилитация
7. Развитие на умения за учене
8. Обучение в социални и комуникативни умения
9. Посредничество при различни проблеми.
10. Насочване към други служби.
11. Музикотерапия
12. Арттерапия
13. Интегративни дейности – посещения на обществени места и културни събития, празнуване на рождени дни и др.
14. Сензорно-интегративна терапия  в мулти-сензорна стая
Мулти-сензорната стая:
•    предизвиква сетивата;
•    насочва вниманието към схемата на тялото;
•    дава възможност да се изгради връзка с Друг, която да се развива по специфичен начин;
•    способства за по-ефективното възприемане на сложна сетивна информация;
•    стимулира повишаване опита на детето;
•    допринася за провокиране на интерес и устойчивост на вниманието;
•    в нея детето има възможност да релаксира.
 

Обучение по метода на Мария Монтесори

      Основната идея на методиката на Мария Монтесори се заключава в стимулирането на детето към саморазвитие. Този резултат се постига с помощта на подготвителна среда, която ще създаде педагога и психологическите потребности на детето. Тази среда  съдържа всички необходими материали от следните области на развитие: ЖИЗНЕНАТА ПРАКТИКА / упражненията имат особено значение за малките деца - (2,5 - 3,5 годинки) /; СЕНЗОРНО РАЗВИТИЕ: в тази област децата могат да развиват своите чувства при изучаването на света около тях ( да развиват зрение, слух, вкус, осезание, обоняние.....и разбира се да развиват мускулната памет);   ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ: необходими са материали, с които да се развива езиковото развитие на децата. В Монтесори получват възможност да разширяват своя речников запас, да се запознаят с буквите и др.;  МАТЕМАТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ;  ЕСТЕСТВЕНОНАУЧНОТО И КОСМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ: позволява да се систематизират знанията за света около детето, като се изучават основите на физиката, ботаниката, географията, анатомията и други;   ДВИГАТЕЛНО РАЗВИТИЕ:  двигателните упражнения развиват детето физически и му помагат да почувства своето тяло и да осъзнае своите възможности
 

© 2023 Oбщина Kюстендил