Начало arrow Профил на купувача до 30.09.2014г.
Профил на купувача до 30.09.2014г.
17.04.2012

-------------------------------------------------------------------------------

Корегирана документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управлението на проект „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица” по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Първа част на документацията може да видите тук.

Втора част на документацията може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.07.2012г.


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управлението на проект „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица” по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Първа част на документацията може да видите тук.

Втора част на документацията може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13.07.2012г.

Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали, включваща обособени позиции”, както следва:
Обособена позиция 1. „За нуждите на общинската администрация и  звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил“;
Обособена позиция 2. „За нуждите на Проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил” – ОП „Техническа помощ”;
Публичната покана публикувана в РОП под уникален номер № 9034481, може да  видите тук.
Документацията, може да видите тук.
Публичната покана е публикувана на 08.10.2014 г.
Крайният срок за подаване на оферта е на 21.10.2014г. до 17:00 ч.
Публичната покана е публично достъпна  до 17.10.2014г. до 17:00ч.
Отварянето на офертите ще се проведе на публично заседание на 22.10.2014 г. в 11.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил, гр.Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, ет.2;
На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.


--------------------------------------------------------------------------------


С решение № 98/07.10.2014 г. на кмета на община Кюстендил е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Разширение на водопроводна мрежа за минерална вода в гр.Кюстендил (от резервоар, по ул.“Калосия“, ул.“Колуша“ и ул. „Проф.Георги Паскалев“)“.
Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00426-2014-0028.
Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук.


--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана с предмет: „Дейности по информация и публичност по проекти, обособени в самостоятелни позиции”, както следва:
Обособена позиция № 1 - „Дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в  Общинска администрация Кюстендил, чрез обучение в съответствие със стратегически ориентиран профил на компетентностите” – ОП „Административен капацитет”;
Обособена позиция № 2 – „Изработване и доставка на рекламни материали и публикуване на съобщения за осигуряване на дейностите по информация и публичност  и изпълнение на планираните събития по проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил” – ОП „Техническа помощ”;
Разяснение №1, може да видите тук.

Публичната покана публикувана в РОП под уникален номер №9034323, може да  видите тук.
Документацията, може да видите тук.
Публичната покана е публикувана на 02.10.2014г.
Крайният срок за подаване на оферта е на 13.10.2014г. до 17:00 ч.
Публичната покана е публично достъпна  до 10.10.2014г. до 17:00ч.
Отварянето на офертите ще се проведе на публично заседание на 14.10.2014 г. в 11.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил, гр.Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, ет.2;
На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.
 

--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана с предмет: „Организиране и провеждани на обществен форум по Проект  „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020”. Протокол от работата на комисията, можете да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------


С Решение №97/19.09.2014 г. на кмета на община Кюстендил е обявена Обществена поръчка „открита процедура” с предмет: „Доставка хранителни продукти  за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил за 2015 година, обособени в позиции “
Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер  00426-2014-0027.
Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук. Разяснение №1, можете да видите тук.

Община Кюстендил на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомява, че на 13.11.2014 г. от 10:30 часа в Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, ет.2, стая  № 45 ще се проведе на публично заседание, на което ще се  отварят ценовите  оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по групи храни за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил за 2015 година, обособени в позиции”. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

--------------------------------------------------------------------------------

    

Публична покана с предмет: „Организиране и провеждани на обществен форум по Проект  „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020”
Публичната покана под уникален номер 9033544. Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук.

Публичната покана е публикувана на 10.09.2014г.
Крайният срок за подаване на оферта е на 23.09.2014г. до 16:30ч.
Обществената поръчка е валидна до 17.09.2014г. до 17:00ч.

  

С решение № 94/10.09.2014 г. на кмета на община Кюстендил е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирани съдове за събиране на битови и строителни отпадъци за нуждите на ОП "Чистота" гр.Кюстендил, по обособени позиции". Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00426-2014-0026. Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук.

Община Кюстендил на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомява, че на 28.10.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” № 1, ет. 2, ще се проведе публично заседание,  на което ще отворят ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани съдове за събиране на битови и строителни отпадъци за нуждите на ОП „Чистота” гр. Кюстендил, по обособени позиции”. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


--------------------------------------------------------------------------------

 
С решение № 93/10.09.2014 г. на кмета на община Кюстендил е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", гр. Кюстендил, обособени в позиции". Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00426-2014-0025. Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук.

--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана с предмет: ”Предоставяне правото на ползване върху интегрирана информационна система, обслужваща дейностите - Деловодство и административни услуги, Общинска собственост и  Управление на проекти и Договори”. Публичната покана под уникален номер №9033338,  уникален номер 9033338.

Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук.
 
Публичната покана е публикувана на 04.09.2014г.
Крайният срок за подаване на оферта е на 12.09.2014г. до 17:00ч.
Обществената поръчка е валидна до 11.09.2014г. до 17:00ч.
Протокол от работата на комисията можете да видите тук.
  

--------------------------------------------------------------------------------


С решение № 92/04.09.2014 г. на кмета на община Кюстендил е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания”
Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под  уникален номер 00426-2014-0024.

Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук. Разяснение №1, можете да видите тук.
Решение №102/17.10.2014, можете да видите тук.

Община Кюстендил на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомява, че на 13.11.2014 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, ет.2, ще се проведе на публично заседание, на което ще се  отварят ценовите  оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: "Извършване на превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания". На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

--------------------------------------------------------------------------------


    
С решение № 89/15.08.2014 г. на кмета на община Кюстендил е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на община Кюстендил.

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00426-2014-0023.

Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук. Заданието за проектиране на общ устройствен план на Oбщина Kюстендил /ОУПОК/, можете да видите тук. Приложение N:1, можете да видите тук. Приложение N:2, можете да видите тук. Приложение N:3, можете да видите тук. Разяснение N:1, можете да видите тук. Разяснение N:2, можете да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------


С Решение №87/11.08.2014 г. на кмета на община Кюстендил е обявена Обществена поръчка „открита процедура” с предмет: „Услуги по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за сезон 2014/2015 година“.

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00426-2014-0022.

Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук.


--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана с предмет: „Застраховане на лица, имущество и отговорности на Община Кюстендил и звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил по видове и количества заявени от Възложителя, по самостоятелно обособени позиции/групи/”. Публичната покана публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 18.07.2014 г.  под уникален номер №9032074, може да  видите тук. Документацията, може да видите тук.

Публичната покана е публикувана на 18.07.2014г.
Крайният срок за подаване на оферта е на 28.07.2014г. до 17:00ч.
Обществената поръчка е валидна до 25.07.2014г. до 17:00ч.
Разяснение №1, може да видите тук.
Коригиран образец на Приложение №1.4, може да видите тук.
Коригиран образец на Приложение №10.4, може да видите тук.
Коригиран образец на Приложение №10, може да видите тук.
Протокол от работата на комисията  може да видите тук.


С решение № 82/09.07.2014 г. на кмета на община Кюстендил е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани в част от  населените места на територията на община Кюстендил, включващ обособени позиции“.
Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под  уникален номер
Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук


--------------------------------------------------------------------------------


С решение № 83/09.07.2014 г. на кмета на община Кюстендил е обявена открита процедура възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани в част от населените места на територията на община Кюстендил, включващ обособени позиции“
Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под  уникален номер
Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от тук
Разяснение №1, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изграждане на водопроводно отклонение от резервоар за минерална вода до спортен стадион „Осогово“ гр. Кюстендил", може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Водопроводно отклонение от резервоар за минерална вода до спортен стадион „Осогово“ гр.Кюстендил", част 1 - може да видите тук, част 2 - може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Упражняване на строителен надзор при изграждане на водопровод и резервоар за минерална вода от общата каптажна шахта на Сондажи БУ и Сондаж №5 на находище на минерална вода „Кюстендил“, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Водопровод за минерална вода“, може да видите тук.
Рещение за откриване на процедурата можете да видите тук.
Обявленение за обществена поръчка можете да видите тук.
Инвестиционият проект и КСС ще Ви бъдат предоставени на CD-диск в ст.10 при закупуване на документацията


--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Упражняване на строителен надзор при изграждане на външен асансьор на ДВФХУ „Ильо войвода“ гр.Кюстендил“, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана публикувана в РОП под № 9029298 с предмет: „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за актуално състояние за потреблението на енергия“ по проект „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020 г.“ обособени в позиции“, можете да видите тук. Указанията и образците на документи, можете да свалите от тук.


--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана публикувана в РОП под №9028766  с предмет:  „Изпълнение на дейности за информация и публичност, осигуряване на материали и консумативи, провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол” - ОП “Административен капацитет“  може да видите тук 
  
Безплатен достъп до документацията е осигурен тук


--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана, публикувана в РОП под № 9028636 с предмет: „Разработване/актуализация на стратегически документи на общинско ниво и прилагане на разработените правила и методика при мониторинга и контрола им”  може да видите тук 
  
Безплатен достъп до документацията е осигурен тук

 

--------------------------------------------------------------------------------


Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти  на сградите, включени в проект “ Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014 - 2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/012  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период“, по обособени позиции“, част 1 - може да видите тук, част 2 - може да видите тук, част 3 - може да видите тук. Разяснение №1, може да видите тук.

                                           
--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана публикувана в РОП под № 9028331  „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Кюстендил, обособени в позиции: 1.„Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”; 2.„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, може да видите тук. Указанията и образците на документи, може да свалите от тук.
Разяснение №1  може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9026872 с предмет: „Дейности по информация и публичност по проекти изпълнявани от община Кюстендил , обособени в самостоятелни позиции“. Документацията, може да видите тук.
Публична покана.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обособени позиции“, може да видите тук.
Разяснение №1  може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на предварителна оценка на общински план за развитие”, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9026523 с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект:  “Медико - балнеологичен комплекс "Св. Иван Рилски" – Кюстендил, самостоятелно обособена група - Хотел "Кюстендил", реконструкция на съществуващи сгради” - Етап 2 – спа, ресторант – разширение, обслужващи помещения“. Документацията, може да видите тук. 
Публична покана.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на стратегически документи на общинско ниво, разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и провеждане на съпътстващи обучения, свързани с прилагане на въведените правила и методики за мониторинг и контрол”. Документацията, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на работни инвестиционни проекти по обособени позиции на обектите, включени в проект “ Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014 - 2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/012  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"  Документацията: 
част 1   , част 2 , част 3    , част 4 

 

--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „"Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация -хотелска част. Документацията може да видите тук.
Разяснения №1,2,3,4  може да видите тук.  Разяснения №5 и №6, може да видите тук.

Техническа документация

 

--------------------------------------------------------------------------------


 
Документация за участие в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1  от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Основен ремонт, включително проектиране и авторски надзор на път KNL 3127(ІV-60125) - част от общинската пътна мрежа на територията на Община Кюстендил”, може да видите тук.
Разяснение №1,  може да видите тук.
Разяснение №2,  може да видите тук.
 

--------------------------------------------------------------------------------Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на работни инвестиционни проекти по обособени позиции на обектите, включени в проект “ Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014 - 2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/012  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период". Документацията -  част 1, част 2 и част 3 -може да видите тук. Разяснение N:1, може да видите тук.
                                                     
Решение № 14 от 06.02.2014 г.за прекратяване на  обществена поръчка с предмет: „Изработване на работни инвестиционни проекти по обособени позиции на обектите, включени в проект “ Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014 - 2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/012 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" може да видите тук
 

--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Хотелска част"
Документацията,  може да видите тук. 
Техническа документация /сканирани документи/
Разяснение №1 по документацията, може да видите тук.
 
Решение № 17 от 16.02.2014 г.за прекратяване на  обществена поръчка с предмет:  "Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация -хотелска част",  може да видите тук
                                                

--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Документация за участие в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2  от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка на специализирани съдове за събиране на битови и строителни отпадъци, представляващи самостоятелно обособени позиции /групи/, за нуждите на ОП “Чистота”, град Кюстендил за бюджетна 2014 година”. Дoкументацията, може да видите тук.
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Документация за участие в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2  от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и участия в събития, разделена в две обособени позиции – обособена позиция 2.„Организиране на национални инфотурове с туроператори на водещи агенции и организиране на туристически форум“, може да видите тук.

                                               
--------------------------------------------------------------------------------
         

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", гр. Кюстендил, обособени в самостоятелни позиции /групи/“. Дoкументацията, може да видите тук.

                                               
--------------------------------------------------------------------------------
   


Публична покана публикувана в РОП под № 9024793 с предмет: „Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Община Кюстендил и звената на бюджетна издръжка към нея за бюджетна 2014 година". Дoкументацията, може да видите.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана , публикувана в РОП под №9074721с предмет: “Извършване на одит на проекти изпълнявани от Община Кюстендил, в три обособени позиции“, можете да видите тук

--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Публична покана, публикувана в РОП под №9024722 с предмет: „Поддръжка и текущ ремонт на мрежата от топла минерална вода“, може да видите тук.  Разяснение: Информацията касае лицата, които желаят да участват в обществената поръчка с предмет: „Поддръжка и текущ ремонт на мрежата от топла минерална вода“. В ценовото предложение – образец № 4, неразделна част от документацията  за позиция № 36 „Уплътняване на земното платно пневматична трамбовка“ следва да се оферира единична цена за м3(кубичен метър), а за  позиция №39 - “Изкърпване с асфалтобетон с дълбочина 4 см - без транспортни разходи“ ,  следва да се оферира  единична цена за м2 (квадратен метър).
 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Късно антична и средновековна крепост „Хисарлъка”: Подобект І: Консервация, реставрация и експониране на Късно антична и средновековна крепост „Хисарлъка”, Подобект II: Лапидариум в Късно античната и средновековна крепост „Хисарлъка” , може да видите тук.    
Разяснение №1 по документацията, може да видите тук. Разяснение №2 по документацията, може да видите тук.
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
          
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Хотел Кюстендил-втори етап“. Документацията, може да видите тук.
Техническа документация /сканирани инвестиционни проекти/.
Разяснение №1 по документацията, може да видите тук.
 

  --------------------------------------------------------------------------------
    

Публична  покана, публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9023194 с предмет: „Автобусен превоз на работници и служители до Дом за възрастни хора с умствени увреждания с.Преколница и Преходно жилище с.Преколница, Oбщина Кюстендил“, може за видите тук. Документацията, може за видите тук.
 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Публична покана публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9023097 с предмет: „Инженеринг и строително-ремонтни работи на обект “Рехабилитация на улици – тротоари“. Документацията, може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9023098 с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект “Рехабилитация на улици – тротоари“. Документацията, може да видите тук.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Автобусен превоз на работници и служители до Дом за възрастни хора с умствени увреждания с.Преколница и Преходно жилище с.Преколница, община Кюстендил “. Документацията, може да видите тук.    

 
--------------------------------------------------------------------------------
 

Публична покана , публикувана в РОП под №9022417   с предмет:  „Предоставяне на услуги по абонаментно поддържане и извънгаранционно обслужване на: компютри и периферни устройства, намиращи се в административната сграда на Община Кюстендил, общинските предприятия и звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил за 2014 година”. Документацията, може да видите тук


--------------------------------------------------------------------------------


„Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка - хранителни продукти по групи храни, представляващи самостоятелно обособени позиции /групи/, по месеци, за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил за 2014 година“. Документацията, може да видите тук. Корегирана документация, може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------

 

Документация за участие в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на рекламни дейности и дейности по информация, публичност и визуализация за реализацията на проект „Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“. Документацията -  част 1 -може да видите тук,  част- 2 - тук. Разяснение №1 по документацията, може да видите тук.
Разяснение №2 по документацията,  може да видите тук.Разяснение №3 по документацията,  може да видите тук. Разяснение №4 по документацията,  може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------


„Организиране и участия в събития, разделена в две обособени позиции:1.    „Участие в международни национални или регионално туристически борси, изложения, панаири“и 2.„Организиране на национални инфотурове с туроператори на водещи агенции и организиране на туристически форум“ , може да видите тук.

--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана , публикувана в РОП под № 9020484 с предмет: “Организиране и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите на Общинска администрация Кюстендил” по проект ”Повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Кюстендил”, финансиран по Оперативна програма ”Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по самостоятелно обособени позиции /групи/”, може да видите тук.

--------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР по благоустрояване, възстановяване, достъпност и озеленяване на обекти от градската среда на град Кюстендил“ по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

На 30.09.2013 г. от 15.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” №1, ет.2,  Комисията ще отвори пликовете с надпис “Предлагана цена” и ще обяви ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура. 

 

--------------------------------------------------------------------------------„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на община кюстендил, обособени в позиции“. Разяснение N:1,  може да видите тук. Документацията, може да видите тук.                                    
Информация за хода на процедура при производство по обжалване, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по информация и публичност по проекти изпълнявани от Община Кюстендил по четири обособени позиции“. Документацията -  може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------  “Доставка на оборудване и канцеларски материали за целите на изпълнението на Първи и Втори етап от проект „Реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Кюстендил, включително в селата Лозно, Жиленци и Слокощица”. Документацията, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на на смр по благоустрояване, възстановяване, достъпност и озеленяване на обекти от градската среда на град кюстендил“ по проект „устойчиво и интегрирано развитие на град кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg161po001/1.4-09/2012 „зелена и достъпна градска среда”, приоритетна ос 1: „устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „подобряване на физическата среда и превенция на риска” на оп “регионално развитие” 2007-2013 г.”. Обявлението, може да видите тук.  Документацията, част 1,може да видите тук,  част 2- тукр част 3 -тук.--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по зимно поддържане и снегопочистване  на общинските пътища  за сезон 2013/2014 година”. Документацията може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. на сгради общинска собственост за бюджетна 2013 година“. Документацията, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Кюстендил, обособени в позиции: 1.„Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” ,2.„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”. Документацията, може да видите тук. Коригираната документация, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР по благоустрояване, възстановяване, достъпност и озеленяване на обекти от градската среда на град Кюстендил“ по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.” Документацията: Част 1, може да видите тук,  Част 2, може да видите тук, Част 3 може да видите тук.  Разяснението, може да видите тук. Коригирана документация -  част 1, може да видите тук. Коригирана документация -  част 2, може да видите тук. Kоригирана документация -  част 3, може да видите тук.

Разяснение към документацията, може да видите тук.

Разяснение №4, може да видите тук. Разяснение №5, може да видите тук. Разяснение №6, може да видите тук.


   
--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за упражняване на  строителен надзор  при изпълнение на обект:  ”Основен ремонт, включително проектиране и авторски надзор на път KNL 2138 (ІV-62044) и път KNL3141(ІV-62216) – част от общинската пътна мрежа на територията на община Кюстендил”. Документацията, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------Публична покана, публикувана в РОП под №9016262 с предмет: „Застраховане на лица, имущество и отговорности на Община Кюстендил и звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил по видове и количества заявени от Възложителя, по самостоятелно обособени позиции/групи/”. Документацията, може да видите тук.
Коригиран образец №12 към процедурата, може да изтеглите тук.


  --------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Основен ремонт, включително проектиране и авторски надзор на път KNL 2138 (ІV-62044) и път KNL3141(ІV-62216) - част от общинската пътна мрежа на територията на Община Кюстендил“, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана , публикувана в РОП под № 9015252 с предмет : „Избор на изпълнител за поддръжка и текущ ремонт на водовземните съоръжения на находището за минерална вода „Кюстендил“ и отстраняване на аварии по трасето на водопроводната врежа за минерална вода“ може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на доставчик за доставка на оборудване за ЦНСТ гр. Кюстендил по проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011/015, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие  2007-2013” може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на хранителни продукти - “Риба“ за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил за 2013 година”, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------Публична покана,  публикувана РОП под № 9013038 с предмет : „Упражняване на строителен надзор по време на строителството в обекти, обособени в позиции“: Обособена позиция № 1 – „Общинска детска ясла, ул."Гладстон" № 17 - основен ремонт вътрешна отоплителна инсталация”, „ДВУИ с. Преколница - основен ремонт отоплителна инсталация - ІІ етап - доставка и монтаж на соларни панели и бойлер”, „Газификация и ремонт на отоплителна инсталация на „Обреден дом” гр. Кюстендил – паметник на културата” ;Обособена позиция № 2 – “ДВФУ "Ильо войвода" гр. Кюстендил - изграждане на леко съоръжение с метална носеща конструкция и ограждения от ПВЦ със стъклопакет”, Обособена позиция № 3 – “ЦНСТ "Сияние", гр. Кюстендил, кв. Герена, ул. "Синчец" № 11 - изграждане детска площадка”; Обособена позиция № 4 – “ОДЗ „Зорница” – изготвяне на техническа документация и основен ремонт на водопроводна инсталация (топла вода, студена вода, противопожарен хидрант); Обособена позиция № 5 – „Вертикална платформа за хора с увреждания” в сградата на община Кюстендил“ , може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит включващ следните самостоятелно обособени позиции/групи/:1.Проект „Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в Община Кюстендил” и 2. Проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, гр. Кюстендил“ , може да видите тук /част 1/ и и тук /част 2/


--------------------------------------------------------------------------------


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП "ЧИСТОТА", ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБОСОБЕНИ В САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЗИЦИИ /ГРУПИ/”, може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------Публична покана, публикувана под № 9012514 в РОП с предмет : “Одит на подготовката и изпълнението на проект „Реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Кюстендил, включително  в селата Лозно, Жиленци и Слокощица”, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------Публична покана публикувана под № 9012355 с предмет: „Инженеринг и строително-ремонтни работи в сгради – общинска собственост“, включващи следните самостоятелно обособени позиции: 1.)Стая за провеждане на разпити на деца, свидетели или жертви на престъпление  -къде;2) Общинска детска ясла, ул."Гладстон" № 17 - Основен ремонт вътрешна отоплителна инсталация, проектиране; 3)ДВФУ "Ильо войвода" гр. Кюстендил - проектиране, авторски надзор за изграждане на леко съоръжение с метална носеща конструкция и ограждения от ПВЦ със стъклопакет; 4)ДВФУ "Ильо войвода" гр. Кюстендил - проектиране, авторски за доставка и монтаж на платформен лифт за инвалидни колички между първи и втори етаж;  5)ЦНСТ "Сияние", гр. Кюстендил, кв. Герена, ул. "Синчец" № 11 - проектиране, авторски надзор и изграждане детска площадка; 6)Основен ремонт на къща-музей "Владимир Димитров-Майстора" в с.Шишковци, общ.Кюстендил; 7) ДВУИ с. Преколница - основен ремонт отоплителна инсталация - ІІ етап - доставка и монтаж на соларни панели и бойлер““, може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана публикувана под № 9012045 с предмет: „Доставка на хранителни стоки, включваща  „Мляко и млечни продукти”, „Месо и месни продукти”,  „Риба”,  „Яйца”, „Зеленчукови и плодови консерви”и „Други храни”за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил“, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------Публична покана публикувана в РОП под № 9011839 с предмет „Вертикална платформа за хора с увреждания“,  може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка-специализирани съдове за събиране на битови и строителни отпадъци, представляващи самостоятелно обособени позиции /групи/: 1.Метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра; 2. Метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост 1100 литра; 3. Метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци с вместимост 4 куб. м; 4. Метални специализирани съдове за събиране на строителни отпадъци с вана с вместимост 4 куб. м за нуждите на ОП “Чистота”, град Кюстендил“ . Документацията, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------


Публична покана публикувана в РОП под № 9011257 с предмет:  ”Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ОП „Чистота“ гр.Кюстендил за бюджетна 2013 г." . Документацията, може да видите тук.

                                          

--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти по групи храни, представляващи самостоятелно обособени позиции /групи/, по месеци: Обособена позиция 2.  „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция 3.   „Месо и месни продукти”; Обособена позиция 4.  „Риба”; Обособена позиция 5.  „Яйца”; Обособена позиция 6.  „Зеленчукови и плодови консерви”; Обособена позиция 8. „Други храни”, количества ориентировъчни, по заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя, специфицирани по количество и вид, в рамките на финансовите средства за бюджетна 2013 година. Документацията, може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------Публична покана публикувана под № 9010668 с предмет: „Доставка на хранителни стоки, включваща  „Мляко и млечни продукти”, „Месо и месни продукти”,  „Риба”,  „Яйца”, „Зеленчукови и плодови консерви”и „Други храни”за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил“
Дoкументацията, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Публична покана, публикувана под  №9010397 в РОП с предмет:  “Извършване на функционални анализи по „Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация“ в Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино”, по проект “Оптимизиране на структурите на общинска администрация Кюстендил и общинска администрация Невестино”, финансиран по Оперативна програма”Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд”.  Дoкументацията, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Публична покана, публикувана под  №9009270 в РОП с предмет:  „Предоставяне на услуги по абонаментно поддържане и извънгаранционно обслужване на компютри и периферни устройства, както и на изградените LAN мрежа и видеонаблюдение,  намиращи се в административната сграда на Община Кюстендил, общинските предприятия и звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил ". Дoкументацията, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали, включваща обособени позиции“. Документацията, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на консултант за упражняване на  строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност” в пет обекта от образователната инфраструктура на гр. Кюстендил - ЦДГ „Първи юни”, ОДЗ „Еделвайс”- централна сграда, ОДЗ „Еделвайс” – филиал,  ОДЗ "Мечта"- филиал и  4 ОУ "Иван Вазов“. Документацията, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност" в пет обекта от образователната инфраструктура на гр. Кюстендил – ЦДГ „Първи Юни”, ОДЗ „Еделвайс” -  централна сграда, ОДЗ „Еделвайс” – филиал,  ОДЗ "Мечта"- филиал и  ІV ОУ "Иван Вазов". Документацията, може да видите тук. Разяснението, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение и разпространение на дейности по информация и публичност”, включващ следните самостоятелно обособени позиции/групи/: 1.Проект „Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в Община Кюстендил” и 2. Проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, гр. Кюстендил“. Документацията, може видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране, изграждане и основен ремонт на сгради общинска собственост“. Документацията, може да видите тук.


                                              
--------------------------------------------------------------------------------Публична покана с предмет: ”Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Кюстендил, включваща обособени позиции“, публикувана в РОП под № 9007819, както и образците на документи, може да видите тук.


                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на квартал „Герена“- озеленяване, паркинг и детска площадка"". Документацията, може да видите тук. Документацията за "Геодезия", "Конструкция" и "ПВЗ", може да видите тук. Документацията за "Паркоустройство и благоустройство" част 1 "Детайли1", може да видите тук.
Документацията за "Паркоустройство и благоустройство" част 2 "Детайли2", може да видите тук. Документацията за "Паркоустройство и благоустройство" част 3, може да видите тук. Документацията за "Паркоустройство и благоустройство" част 4 "Дендрологичен проект (част 1 от 2)", може да видите тук. Документацията за "Паркоустройство и благоустройство" част 5 "Дендрологичен проект (част 2 от 2)", може да видите тук.


--------------------------------------------------------------------------------Публична покана с предмет: ”Доставка на два броя малогабаритна високопроходима снегопочистваща техника за нуждите на ОП „Чистота“ гр.Кюстендил – втора употреба“, публикувана в РОП под № 9007606, както и образците на документи може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти по групи храни, представляващи самостоятелно обособени позиции /групи/, по месеци: Обособена позиция 1. „Хляб и хлебни изделия и Сладкарски изделия ”; Обособена позиция 2. „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; Обособена позиция 4.  „Риба”; Обособена позиция 5. „Яйца”; Обособена позиция 6.  „Зеленчукови и плодови консерви”; Обособена позиция 7. „Пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 8. „Други храни”, количества ориентировъчни, по заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя, специфицирани по количество и вид, в рамките на финансовите средства за бюджетна 2013 година. Документацията, може да свалите от тук.


--------------------------------------------------------------------------------Публична покана с предмет : “Одит на подготовката и изпълнението на проект „Реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Кюстендил, включително  в селата Лозно, Жиленци и Слокощица”, публикувана в РОП под № 9007237, както и образците на документи, може да видите тук.  

               

--------------------------------------------------------------------------------На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,  назначена със Заповед №РД-00-918/03.08.2012 г. на Кмета на Община Кюстендил, обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 05.10.2012 година  в 11.30 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет.2 – заседателна зала.    
 

--------------------------------------------------------------------------------Конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт, съгласно наредба № 5/28.12.2006 г. на сгради общинска собственост, може да видите тук. Техническите паспорти, може да видите тук.--------------------------------------------------------------------------------Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ЗА СЕЗОН 2012/2013 ГОДИНА“, както и образците на документи, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Документация за участие в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2  за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Провеждане на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ на обектите в рамките на инвестиционен проект: „Реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Кюстендил, включително в селата Лозно, Жиленци и Слокощица”, може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Документация за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Провеждане на мерки за информация и публичност за проект „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица”
Първа част на документацията може да видите тук.
Втора част на документацията може да видите тук.
Разяснение към документацията може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Публична покана с предмет : “Одит на подготовката и изпълнението на проект „Реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Кюстендил, включително  в селата Лозно, Жиленци и Слокощица”, публикувана в РОП под № 9005698, както и образците на документи, може да видите тук.
 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управлението на проект „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица” по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Първа част на документацията може да видите тук.
Втора част на документацията може да видите тук.

 
Корегирана документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управлението на проект „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица” по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Първа част на документацията може да видите тук.
Втора част на документацията може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица  по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Първа част на документацията може да видите тук.
Втора част на документацията може да видите тук.


Корегирана документация за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Първа част на документацията може да видите тук.
Втора част на документацията може да видите тук.
РАЗЯСНЕНИЕ №1 към документацията може да изтеглите тук

 

© 2023 Oбщина Kюстендил