19.02.2008

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Кметът на Община Кюстендил обявява
КОНКУРС за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО" при ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО" - Общинска администрация при Община Кюстендил

Кратко описание на длъжността: Организиране, планиране, ръководство, координиране и контрол на Отдел “Строителство и благоустройство” - обезпечава законосъобразното протичане на процеса на строителството чрез осъществяване на предварителен контрол за съответствието на представените проекти; участва при съставянето на бюджета за обектите от поименния списък за капиталовите разходи и контролира изпълнението му; организира и участва в осъществяването на пряк инвеститорски контрол при изпълнението на обектите, чийто възложител е общината.. Професионална област– строителство.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: минимална степен на завършено образование – бакалавър; професионален опит- 5/пет/ години или минимален ранг– III младши;
Минимален размер на основната заплата за длъжността- 363 лева.
Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на тема ”Управление на процеса на синхронизация при изграждане и експлоатация на елементите на инженерната инфраструктура на територията на Община Кюстендил” и интервю;
Други компетентности: Компютърна грамотност; отлични познания на действащото законодателство, способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 2.Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства; 3.Копия от документи за придобитата образователно квалификационна степен/допълнителна квалификация; 4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител; 5.Копие от документ за самоличност и 6.Професионална автобиография.
Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в Дирекция “Канцелария и управление на собствеността” при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, ет.1, ст. №2, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок от 13/тринадесет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса.
Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на официалния сайт на Община Кюстендил.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще се предостави на разположение на кандидатите в Отдел ”Човешки ресурси” при Община Кюстендил.

 


 

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил