19.02.2008

На основание чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата във връзка с чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда, Кметът на Община Кюстендил обявява
КОНКУРС по документи и събеседване за заемане на длъжността “ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - КЮСТЕНДИЛ

Изисквания:
• Образование – висше – НАТФИЗ ;
• Трудов стаж по специалността – най-малко 2/две/години.

Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурса; Документ за самоличност/ксерокопие/;Професионална автобиография; Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация /ксерокопия/; Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността;Свидетелство за съдимост и разработена програма за развитие на Общински драматичен театър – Кюстендил за период от 3/три/ години.
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе при комплексно оценяване по следните критерии: художествени, финансово-икономически показатели и стратегия на предложената програма за развитие на театъра.
Документите за участие в конкурса ще се приемат в Дирекция “Канцелария и управление на собствеността”, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, ет.1, ст.№2, в запечатан непрозрачен плик, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, до един календарен месец от публикуването на обявата за провеждането му.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще се предостави на разположение на кандидатите в Отдел ”Човешки ресурси” при Община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил