Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Административни услуги
Административни услуги
Законът за административното обслужване на физическите и юридически лица регламентира реда за организацията на административното обслужване, както и производството по извършване и по обжалване на отказите да бъдат извършени административни услуги.
Под административна услуга следва да се разбира:
1. издаването на актове, с които се удостоверяват факти с правно значение.
2. издаване на актове, с които се признава или отрича съществуването на права и задължения.
3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес на физическите или юридически лица.
В практическата дейност на Община Кюстендил, извършването на административна услуга се изразява в даването на справки по искане на граждани и организации, издаването на документи, с които се удостоверяват, признават или погасяват права и задължения.
За прецизиране на процеса Общинската администрация е изготвила списък на административните услуги, които се извършват от съответните звена, както и на длъжностните лица, които имат делегирани компетенции да извършват съответната услуга.
Относно сроковете за изпълнение на исканата услуга, следва да се има предвид, че ако те не са определени в изричен нормативен акт, се определят от Кмета на Общината и имат задължаваща сила за изпълнение от съответните звена.
Таксите и цените на услугите извършвани от Общината се определят от законов текст или с решение на Общинския съвет.
Отказът да се извърши определена административна услуга трябва да бъде мотивиран и да съдържа законовите основания, срока и органа, пред който може да се обжалва.
Всяко физическо или юридическо лица може да поиска извършването на административна услуга, която е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване и упражняване на негови права и задължения. Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица определя компетенциите на съответните служители от общинската администрация и тяхната отговорност, като в своите административно-наказателни разпоредби е определил санкциите при неправилно и неточно процедиране.
Административното обслужване в Община Кюстендил е организирано в съответствие с Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише” и е една от основните дейности на Общината.
 

© 2023 Oбщина Kюстендил