10.02.2008

    На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Кметът на Община Кюстендил обявява
    КОНКУРС за длъжността “ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” - Общинска администрация при Община Кюстендил

Кратко описание на длъжността: ръководство, планиране, координиране и контрол на Дирекция “Земеделие, гори и стопански дейности” изпълняваща дейностите, произтичащи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, Закона за горите /ЗГ/, Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд /ЗВСГЗГФ/, ЗОСИ, Закона за общинската собственост, Закона за автомобилните превози и подзаконовите актове по прилагането им; Професионална област – икономика и /или администрация.
Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са: степен на завършено образование – бакалавър;професионален опит - 6/шест/ години или минимален ранг – II младши.
Минимален размер на основната заплата за длъжността - 393 лева.
Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на тема “Предизвикателства и възможности за създаване на капацитет за устойчиво развитие и управление на горите, земеделските земи и стопанските дейности на територията на Община Кюстендил” и интервю.
Други компетентности: компютърна грамотност; отлични познания на действащото законодателство, способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите, умения за работа с граждани.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 1. Заявление за участие в конкурса , съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ; 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства; 3. Копия от документи за придобитата образователно квалификационна степен/допълнителна квалификация; 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител; 5. Копие от документ за самоличност и 6.Професионална автобиография.
Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в Дирекция “Канцелария и управление на собствеността” при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, ет.1, ст. №2, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок от 12/дванадесет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса.
Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на официалния сайт на Община Кюстендил.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще се предостави на разположение на кандидатите в Отдел ”Човешки ресурси” при Община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил