10.02.2008

    На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Кметът на Община Кюстендил обявява
    КОНКУРС за длъжността ”НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И АНАЛИЗИ” при ДИРЕКЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” - Общинска администрация при Община Кюстендил

Кратко описание на длъжността: Планира, организира, ръководи, координира и контролира дейността на отдела по реализиране на инвестиционната политика на общината, изразяваща се в събирането и обработването на информация относно възможните източници за финансиране на проекти, активни и предстоящи програми от европейските фондове; професионална област – икономика и/или администрация.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: минимална степен на завършено образование – бакалавър; професионален опит - 5/пет/ години или минимален ранг – III младши.
Минимален размер на основната заплата за длъжността - 363 лева.
Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на тема ”Организационно управление на информацията за реализация на успешна инвестиционна политика на Община Кюстендил ” и интервю.
Други компетентности: Компютърна грамотност; отлични познания на действащото законодателство, способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите и владеене на чужди езици.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 1. Заявление за участие в конкурса , съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства; 3. Копия от документи за придобитата образователно квалификационна степен/допълнителна квалификация; 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител; 5. Копие от документ за самоличност и 6. Професионална автобиография.
Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в Дирекция “Канцелария и управление на собствеността” при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, ет.1, ст. №2, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок от 13 /тринадесет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса.
Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на официалния сайт на Община Кюстендил.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще се предостави на разположение на кандидатите в Отдел ”Човешки ресурси” при Община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил