Начало arrow Кмет
Кмет
Петър Георгиев Паунов

Кмет на Община Кюстендил

тел.: 078/ 551 005
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

 Роден на 06.08.1968 г. в гр. Kюстендил

Образование:
1996 г. - Висше - Юридически факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.
1986 г. - Средно - Математическа гимназия гр. Кюстендил.

Професионален опит:
от 12.11.2007 г. - Кмет на Община Кюстендил
1997-2007 г. - Работи като адвокат в Кюстендил
1996-1997 г. - Съдебен кандидат

Правомощия

Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл.46, ал.1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазването на обществения ред, както за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл.46, ал. 1. Той има право да отменя техните актове;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии;
12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданско състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
17. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост;
18. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
19. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
20. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.
В изпълнение на своите правомощия кмета на общината издава заповеди;
Кметът на общината в случаите определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
Кметът на общината осъществява и други правомощия, възложени му със закон или правни актове на висшестоящите държавни органи и Общинския съвет.

 

© 2023 Oбщина Kюстендил