Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
05.07.2017
На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-171 от 09.06.2015 г. Областния управител на област Кюстендил е одобрил  план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на имоти, находящи се в местността Ридо, землище на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил.
Възложители на плановете са Бончо Стоичков Десподов и Иван Георгиев Гоцев от с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой  51 от 27.06.2017 г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на Кюстендилска област, пред Административен съд – Кюстендил в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“

 
 
03.07.2017
Със Заповед № РД-00-591/29.06.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 11.07.2017 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
Продължава...
 
30.06.2017
     Документацията за провеждане на открит конкурс с предмет "Маркиране на насаждения в гори, собственост на община Кюстендил", обект 17003 в землището на с. Горна Брестница  може да видите тук
 
30.06.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО ЛИЛИ КРАСИМИРОВА КОТЕВА
АЛЕКСИМ КРАСИМИРОВ КОТЕВ
МАКСИМ КРАСИМИРОВ КОТЕВ
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” № 24, ВХ. А, ЕТ. 8, АП. 40
ГРАД КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
28.06.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  №94-00-2970/28.06.2017 г.

ДО
ДИМИТЪР ПАВЛОВ СОКОЛОВ
УЛ. ,,АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ


 
Продължава...
 
26.06.2017
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО РАЙЧО ЗАФИРОВ ГЕОРГИЕВ - УЛ. ,,ДРИН” №20
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО МАРА ДИНКОВА ГОЦЕВСКА - УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП.10
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ГОЦЕВСКИ - УЛ. ,,ЦАР СИМЕОН І” №56, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЕМИЛ КИРИЛОВ МИЛЕВ - Ж. К. ,,БУЗЛУДЖА” №98 ВХ. А,ЕТ. 8 , АП. 21
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО АНДРЕЙ КИРИЛОВ МИЛЕВ - УЛ. ,,АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ” №1, ВХ. А, АП. 2
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - Ж. К. ,,СВОБОДА” №3, ВХ. 3,ЕТ. 6, АП. 108
ГР. СОФИЯ
          
ДО ДИАНА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА - УЛ. ,, АНТИМ І” №27
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
ДО РАДОСЛАВ  БОЯНОВ МИТОВ - Ж. К. ,,ОБОРИЩЕ”
БУЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №99
ГР. СОФИЯ

ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА - УЛ. ,,СТО И ДЕВЕТА”  №110
ГР. РАДОМИР  
           
 
Продължава...
 
21.06.2017
     Със Заповед № РД-00-564/21.06.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.06.2017 година от 9,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
21.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-560/ 21.06.2017  г. Кметът на община Кюстендил е разрешил изменение на плана за регулация и плана за застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил в обхвата на кв. 25.
     С мотивираното предложение за изменение на действащия план за регулация в обхвата на кв. 25 от плана на  гр. Кюстендил се проектира нова улица и се обособяват новообразуваните кв. 25 и кв. 25Б, както следва:
   - В новообразувания кв. 25 се предвижда новообразуваният УПИ I да  бъде отреден „За комплексно жилищно строителство, озеленяване, спорт и атракции, паркинг и трафопост”, а УПИ II, III, IV и V да са „За жилищно строителство”, разположени непосредствено до новопроектираната улица. 
   - В новообразувания кв. 25Б се предвижда да се проектират нови  УПИ I, II и V - „За комплексно жилищно строителство”; УПИ III - „За трафопост” и УПИ IV - „За балнеосанаториум”.
Продължава...
 
16.06.2017
     На основание Заповед № РД -00-547/  15.06.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Продължава...
 
14.06.2017
Документация за провеждане на търг с явно наддаване за обект 17002 за продажба на стояща дървесина на корен  може да видите тук
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 91 - 100 от 1201

© 2023 Oбщина Kюстендил