Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
16.08.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №544, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.07.2017 г., Протокол №23, Общинският съвет разрешава на „Мобилтел” ЕАД – гр. София да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 2328-633 - до нова шахта в землището на с. Жиленци, община Кюстендил. Проектът е съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил” по трасе, преминаващо през имоти извън регулацията на с. Жиленци, общ. Кюстендил (ПИ 000005 – общински път и ПИ 022036 – общински път) по КВС. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
     Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
16.08.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №543, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.07.2017 г., Протокол №23, Общинският съвет разрешава на „Мобилтел” ЕАД – гр. София да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 682 – до нова шахта в границите на гр. Кюстендил и землището на с. Грамаждано. Проектът е съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил” по трасе, преминаващо през имоти извън регулацията на гр. Кюстендил (ПИ 41112.83.371 – общински път, ПИ 41112.83.388 – общински път, ПИ 41112.83.455 – нива, общинска частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил) и на с. Грамаждано, общ. Кюстендил (ПИ 000051 по КВС). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
     Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
16.08.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №542, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.07.2017 г., Протокол №23, Общинският съвет разрешава на „Мобилтел” ЕАД – гр. София да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 1381 – до нова шахта до БС в границите на гр. Кюстендил и землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил. Проектът е съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил” по трасе, преминаващо през имоти извън регулацията на гр. Кюстендил (ПИ 41112.503.1783 от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил) и ПИ 000516 от КВС на землище с. Слокощица. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
     Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
16.08.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-747/ 09.08.2017 г., Кметът на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) III - „За ел. подстанция”, квартал 90а по действащия план за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта за изменение на ПУП-ПР е привеждане на регулационните граници на УПИ III - „За ел. подстанция”, кв. 90а към имотните граници на ПИ 41112.501.23 по КККР на гр. Кюстендил и обособяване на нов УПИ IV – „За обществено обслужване”, кв. 90а, отреден за ПИ 41112.501.22 по КККР на гр. Кюстендил. Останалата част от УПИ III - „За ел. подстанция” се придава към ул. „Соволска”. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране .
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №26-00-130/16.02.2017 г. Възложители на проекта за изменение на ПУП-ПР са „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, гр. София и Община Кюстендил.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
16.08.2017
     Община Кюстендил, на основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №547, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.07.2017 г.,  Протокол №23, Общинският съвет разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „нива“ в „За производствени и складови дейности“ и съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (ПП) в обхвата на ПИ 004167 в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, община Кюстендил от КВС и одобрява заданието за проектиране.
     Възложители за изработване на ПУП-ПЗ са Георги Христов Георгиев и Красимир Райчев Марковски. Заявление Вх. №УТ 1038/11.07.2017 г.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
16.08.2017
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-746/09.08.2017 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ II-„транспортна инфраструктура“ в кв. 94 по действащия план за регулация на гр. Кюстендил. Променя се отреждането на целия терен и разделяне на УПИ II – „транспортна инфраструктура“ в кв. 94 и образуване на нови : УПИ II – „За производствени и складови дейности “, УПИ VI – „За производствени и складови дейности “, УПИ VII - „За производствени и складови дейности“ и УПИ IV-„За трафопост“. Със заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
 Възложител на проекта е „РУЕНТРАНСПОРТ“ АД, гр. Кюстендил. Заявление вх. №УТ 795/01.06.2017 г.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
16.08.2017
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №546, прието на заседание проведено на 27.07.2017 г. с Протокол №23, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от ,,горска територия” в ,,друг складов терен”и съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22декември. 2003г. за ПНУОВЗТУЗ, с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (ПП) в обхвата на ПИ 000131, местност ,,Викалото”, землището на с. Радловци, община Кюстендил с ЕКАТТЕ 61457 от картата на възстановената собственост (КВС).     
     Възложител на проекта  е ,,АХЕЛОЙ ОПМ” ООД с адрес на управление гр. София.
 
10.08.2017
Съобщения по чл. 32 от ДОПК
до: Дарко Цветкович, "Деац" ООД, "Чато-Бе-Ен Компани" ООД, "Дайчо Монт" ООД
 
08.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-638/08.08.2017 г.

ДО
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
УЛ. ,,ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА” №2, ЕТАЖ 1
ГР.  КЮСТЕНДИЛ

ЕМИЛ ВАСИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
УЛ. ,,ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА” №2, ЕТАЖ 1
ГР.  КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
08.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
До Веселин Бориславов Коскин от гр. Казанлък, ул. „Рила” №2, 
До Анка Бориславова Минчева от гр. Русе, ул. „Сан Стефано” №6, вх.2, ет. 7, ап. 2
До Димитрина  Борисова Василева от гр. София, ж.к. „Красно село”, кв. „Борово“ №219 б, 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 71 - 80 от 1201

© 2022 Oбщина Kюстендил