Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
05.10.2017

    Със Заповед № РД-00-891/02.10.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.10.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Продължава...
 
04.10.2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК

до Димитрина Борисова Василева от гр. София, ж.к. „Красно село”, кв. „Борово“ №219 б,

Продължава...
 
02.10.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 02.10.2017г.

до: Горан Симонов, Тони Костоски, Киро Коцев, Ангелчо Стойчев, "Нико Власт 7" ЕООД, Деян Стояноски, Ненад Младенович, Владо Колевски

 
27.09.2017

Обява за порвеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждансдки средни или висши училища, в страната и чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г. във военните формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Асеновград, Ямбол И София

Войнишки вакантни длъжности-1

Списък на вакантни длъжности за войници в 101- ви алпийски полк -Смолян

Войнишки вакантни длъжности-2

Списък на вакантни длъжности за войници от военни формирования 54060- Благоевгра и 54990- Враца

Войнишки вакантни длъжности-3

Списък на вакантни длъжности за войници В 4- ти артилерийски полк- Асеновград

Войнишки вакантни длъжности-4

Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54100- Ямбол

Войнишки вакантни длъжности-5

Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610- София

Войнишки вакантни длъжности-6

 

 
27.09.2017

     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-843/19.09.2017 г. Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :
     Да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация (ИПУП – ПР) в обхвата на УПИ I – 87 и УПИ II – 88 в кв. 26, по действащия план за регулация на с. Граница, общ. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
     Възложител на проекта за ИПУП-ПР са Станка Атанасова Цветкова, Гюргена Илиева Такова, Анна Илиева Филипова, Йордан Илиев Шуманов и Олег Мирчов Иванов, гр. Кюстендил.
     Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.

 
14.09.2017

О Б Я В А

     Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година, на основание чл. 72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на замеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, поради декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

Община Кюстендил
На 15.09.2017г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие - Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил.

 
13.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе за въздушна линия ниско напрежение (НН) за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на ЧЕЗ „Разпределение България” АД на обект: „Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в поземлен имот (ПИ) 012106, м. Страната, з-ще с. Грамаждано с ЕКАТТЕ 17680, общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост на земеделските земи (КВС), преминаващо през ПИ 0.21 - общински път и сервитут, разположен в ПИ 0.21 и ПИ 0.14 от КВС на землището на с. Грамаждано.

Продължава...
 
23.08.2017
     Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ в изпълнение на Решение № 138 от 26.05.2010 г. на Административния съд – Кюстендил, по адм. дело № 316/2009 г. обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №ДС-20-203/24.08.2017 г. областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности  Караджа бунар, Галевица, Могилата и Зад Вакумната фабрика землище на гр. Кюстендил в частта на имоти 41112.86.159, 41112.86.160 и 41112.86.164.
Продължава...
 
18.08.2017
     На основание Заповед № РД -00-755/  14.08.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:         
Продължава...
 
16.08.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №545, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.07.2017 г., Протокол №23, Общинският съвет разрешава на „Мобилтел” ЕАД – гр. София да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 1340 – КШ 1341 в границите на гр. Кюстендил. Проектът е съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил” по трасе, преминаващо през имоти извън регулацията на гр. Кюстендил (ПИ 41112.26.62 - републикански път, ПИ 41112.19.35 - републикански път, ПИ 41112.25.160 - републикански път, ПИ 41112.26.163 - републикански път, ПИ 41112.29.4 - републикански път и ПИ 41112.502.280 - републикански път от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
     Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 61 - 70 от 1201

© 2022 Oбщина Kюстендил