Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
18.12.2017

    На основание Заповед № РД-00-1126/15.12.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот и движима вещ – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

Продължава...
 
15.12.2017

О Б Я В А


Със заповед № РД-00-1127/15.12.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 21.12.2017 година от 14,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

 

Продължава...
 
14.12.2017

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК до наследниците на Любен Георгиев Манкин, с. Слокощица, община Кюстендил:

ДО ТОДОР КРАСИМИРОВ ГРОНЕВ
УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 10, ЕТ. 7, АП. 28
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДО КАТЯ БОГОМИЛОВА ДИМИТРОВА
Ж. К. АРКАТА №21, ЕТ. 2, АП. 6
ГР. РАДОМИР
ОБЩ. ПЕРНИК

Продължава...
 
13.12.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до До Светла Тончева Яньова, Теменужка Илиева Радованова и Валентина Иванова Киркова, наследнички на Кирил Тасев Казачки, бивш жител на с. Жиленци, общ. Кюстендил

Продължава...
 
05.12.2017

     Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до Росен Николов Пешев, гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 76, вх. А, ет. 1, ап. 1
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на заинтересуваните лица Заповед №РД-00-996/02.11.2017 г. на Кмета, с която е одобрил проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ 018011 по картата на възстановената собственост на земеделските земи, землище с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „Нива” в „За жилищно строителство ” и застрояване с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина.

Продължава...
 
22.11.2017

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по §4к, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за имот попадащ в имот ПИ №045003, местност ,,Табларски рид”, землище с. Горна Брестница, ЕКАТТЕ 161141, община Кюстендил, област Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).
Проектите за ПП и ПНИ са приети с протокол от 16.08.2017 г. от комисия, назначена със Заповед №РД-22-213 от 14.08.2017 г. на Областния управител на Област Кюстендил.
В регистъра към ПНИ новообразуваният ПИ №104.57 е записан на Венцислав Стоянов Манов от гр. Кюстендил, а ПИ №104.58 е проектен път с идентификатор №104.58 в границите на имот с №045003 от КВС на с. Горна Брестница.
Възложител е Венцислав Стоянов Манов от гр. Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 84/ 20.10.2017 г.
Проектите се намират в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” № 1, ет.1, ст. 19.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението в ,,Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

 
22.11.2017

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-1023/14.11.2017 г. Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :
Да се изработи проект за ИПУП - ПР в следния териториален обхват:
УПИ IX – „За обществено обслужващи дейности” в кв. 308 по плана на гр. Кюстендил
и проект за ИПУП - ПЗ в обхвата на новообразувани:
УПИ IX – „За обществено обслужващи дейности” и УПИ X – „За административни, здравни и социални дейности”, кв. 308 на гр. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
Възложител на проектите е Община Кюстендил.
Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.

 
22.11.2017

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1024/ 14.11.2017 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ I - „За геолого-геофизичен комплекс“ в кв. 329а и образуване на нов УПИ II -2391 в кв. 329а по плана за регулация на гр. Кюстендил. Със Заданието за проектиране се предвижда изменение на границите на УПИ I- „За геолого-геофизичен комплекс“ в кв. 329а и на улично-регулационната линия на същия откъм улица с о.т. 798-797 (ул. „Ст. планина“) и прокарване на нова задънена улица с о.т. 895а -895б – 895в. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Продължава...
 
20.11.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

До Владимир Лазаров Илиев, собственик на апартамент №3, ет. 3, ул. „Спасовица“ №2
До Йоана Василева Цветанова, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №4
До Живко Методиев Гошев, собственик на апартамент №5, ет. 3, ул. „Спасовица“ №4
До Димитър Георгиев Кръстев, собственик на апартамент №6, ет. 3, ул. „Спасовица“ №4
До Богомил Методиев Иванов, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №8
До Даниел Сашов Петров, Райна Ангелова Петрова и Мария Сашова Петрова, собственици на апартамент №2, ет. 1, ул. „Спасовица“ №8
До Калина Георгиева Митова и Георги Давидков Митов, собственици на апартамент №6, ет. 3, ул. „Спасовица“ №8
До Александър Борисов Гогев, собственик на апартамент №1, ет. 1, ул. „Спасовица“ №10
До Анета Борисова Гъркова-Джорджевич и Верка Борисова Гъркова, собственички на апартамент №3, ет. 3, ул. „Спасовица“ №10

 

Продължава...
 
15.11.2017

      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2, от ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №620/26.10.2017 г. на Общински съвет - Кюстендил е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: „Въздушно ел. захранване НН на автокъща, автосервиз и офиси“, находящи се в ПИ 032155, местност Мичевица, землище с. Слокощица, общ. Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС), преминаващо през ПИ 41112.31.35, 41112.28.138 и 41112.28.119 по КККР на гр. Кюстендил и ПИ 0.505 по КВС на с. Слокощица .

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 41 - 50 от 1201

© 2022 Oбщина Kюстендил