Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
02.02.2018

     Със заповед № РД-00-98/02.02.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на 13.02.2018 година от 09,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

Продължава...
 
01.02.2018

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г. може да видите тук

 
31.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), изработен по реда на действащата нормативна уредба. Проектът обхваща част от местност Лозенски механи, землище гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, с граници, в съответствие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община Кюстендил (от юг – северна индустриална зона на гр. Кюстендил, от север – първокласен републикански път (І-6) гр. София - ГКПП „Гюешево”, от изток – „Соволско шосе” и от запад – земеделска територия от землището на гр. Кюстендил). С решението е одобрено и задание за проектиране, съгласно което се изисква проектът за ПУП-ПРЗ да предвижда застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Продължава...
 
31.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ), изработен по реда на действащата нормативна уредба. Проектът обхваща местност Хисарлъка, землище гр. Кюстендил, с граници в съответствие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община Кюстендил (от север – стара регулационна граница на гр. Кюстендил, от изток – Вилна зона, съгласно предвиждането на ОУПОК и от запад – горска територия от землището на град Кюстендил). От посочения обхват са изключени поземлен имот с идентификатор 41112.525.18 – „За зоопарк” и поземлен имот 41112.39.52 от кадастралната карта на град Кюстендил. Проектът за ПУП-ПРЗ предвижда застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” и за озеленени територии (Оз) от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Продължава...
 
31.01.2018

      Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, заповед №ДС-20-11/10.01.2018 г. на Областния управител на Кюстендилска област с която одобрява помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по §4к, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за имоти с идентификатори №16141.104.57 и №16141.104.58 попадащи в имот ПИ №045003, местност ,,Табларски рид”, землище с. Горна Брестница, ЕКАТТЕ 161141, община Кюстендил, област Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).

Продължава...
 
29.01.2018

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс  Община Кюстендил съобщава на:

ДО МАРИАНА ЗДРАВЧОВА ЙОВЧЕВА
Ж.К. ,,АРКАТА”, БЛ.3, ЕТ.7
ГРАД РАДОМИР

ДО ЙОРДАНКА ЕВТИМОВА РОГАЧЕВА
Ж.К. ,,ЛЮЛИН”, № 507, ВХ. В, ЕТ. 2, АП. 8
ГРАД СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

ДО КОНСТАНТИН СЛАВЧОВ СТОЯНОВ
УЛ. ,,ГЮЕШЕВСКО ШОСЕ”, № 14
ГРАД КЮСТЕНДИЛ

ДО КРАСИМИРА ЦВЕТАНОВА ВЕЛИЧКОВА
Ж.К. ,,САРАЦИ”, № 29
ГРАД СОФИЯ, ОБЩИНА СТОЛИЧНА

ДО ЗДЕНКА НЕНОВОВА
Ж.К. ,,КАЛОФЕР ВОЙВОДА”, № 36
ГРАД КАРЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ДО ИРЖИ ХРИСТОВ
Ж.К. ,,ЛЮЛИН”, № 507, ВХ. В, ЕТ. 2, АП. 8
ГРАД СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

Продължава...
 
18.01.2018

Съобщение на основание чл. 47, ал.1 от Граждански процесуален кодекс

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТОНЧЕ АНЕВ СЕРБЕЗКИ:
НИКОЛИНА ТОНЧЕВА ЛАЗОВА
УЛ. КОСТАДИН ПОПАНДОВ №4
ГРАД КЮСТЕНДИЛ

Продължава...
 
17.01.2018

      Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) и план за регулация (ПУП - ПР) за кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил.

Продължава...
 
17.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица изработените помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в землището на с. Драговищица, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол №РД-18-249 от 04.12.2017 г. на комисия, назначена със Заповед №ДС-22-284 от 27.11.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил.

Продължава...
 
17.01.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №675, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2017 г., Протокол №28, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство”, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона „с малка височина“ (Жм). Проектът е в обхват на поземлен имот 035002, местност Дубеви бахчи, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост на земеделските земи. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ1847/21.11.2017 г. от Милан Василев Миланов от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 21 - 30 от 1201

© 2023 Oбщина Kюстендил