Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
21.02.2018

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Кюстендил съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изготвен предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на местност „Лозенски механи”, землище град Кюстендил се организира:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


на предварителния проект за ПУП-ПРЗ на местност „Лозенски меха-ни”, землище град Кюстендил, което ще се проведе на 12.03.2018 г. от 17.00 часа в сградата на Килийното училище на ул. „Крум Лекарски" №6 в град Кюстендил.

Продължава...
 
21.02.2018

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Кюстендил съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изготвен предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на местност „Гърлянски черешарник”, землище град Кюстендил се организира:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


на предварителния проект за ПУП-ПРЗ на местност „Гърлянски черешарник”, землище град Кюстендил, което ще се проведе на 14.03.2018 г. от 17.00 часа в сградата на Килийното училище на ул. „Крум Лекарски" №6 в град Кюстендил.

Продължава...
 
21.02.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изготвен предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на местност „Белия камък”, землище град Кюстендил се организира:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на предварителния проект за ПУП-ПРЗ на местност „Белия камък”, землище град Кюстендил, което ще се проведе на 13.03.2018 г. от 17.00 часа в сградата на Килийното училище на ул. „Крум Лекарски" №6 в град Кюстендил.

 

Продължава...
 
21.02.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кюстендил съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изготвен предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на местност „Кандило”, землище град Кюстендил се организира:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на предварителния проект за ПУП-ПРЗ на местност „Кандило”, зем-лище град Кюстендил, което ще се проведе на 27.02.2018 г. от 17.00 часа в сградата на Килийното училище на ул. „Крум Лекарски" №6 в град Кюстендил.

Продължава...
 
16.02.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

До наследниците на Кирил Тасев Казачки, бивш жител на с. Жиленци, общ. Кюстендил, собственици на част от имот 60, кв. 14 по плана за регулация на с. Жиленци - Светла Тончева Яньова, Теменужка Илиева Радованова, Димка Кирилова Томова и Валентина Иванова Киркова
До Оля Кирилова Миланова, собственичка на имот 63, кв. 14 по плана за регулация на с. Жиленци
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме Заповед №РД-00-49/22.01.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) II - „За градина”, квартал 14 по плана за регулация на с. Жиленци, общ. Кюстендил и проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ИПУП-ПЗ в обхвата на новообразуваните УПИ III-272, IV-272, V-274, VI-274, VII-274, VIII-274, IX-274, X-274 и XI-274, кв. 14.
Възложители на проекта са Теменужка Александрова Димитрова и Орлин Владимиров Велинов.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването ╒ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 
14.02.2018

      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №700 , прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 25.01.2018г., Протокол №29 , Общинския съвет, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ:
Промяна на начина на територията на трайно ползване на ПИ 41112.25.37 и промяна на предназначението от „земеделска” в „неземеделска” с НТП – „За автокъща и гаражи” .

Продължава...
 
14.02.2018

      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-128/07.02.2018 г. Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :
Да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация (ИПУП – ПР) , подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП – ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхвата на:
ПИ 41112.503.4344 по действащата Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, попадащ в кв.316 по плана за регулация на гр. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Юлиан Павлов Йорданов от гр. Кюстендил.
Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.

 
14.02.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №701, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.01.2018 г. , Протокол №29 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за жилищно строителство” и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е с обхват поземлен имот №76.174 от плана на новообразуваните имоти за местност Влахов дол, землище на с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

 

Продължава...
 
14.02.2018

     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №702, прието на заседание на Общинския съвет-Кюстендил, проведено на 25.01.2018 г. и Протокол №29 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот №010017, местност ,,Кортовица”, в землището на с. Горна Брестница с ЕКАТТЕ 16141, Община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от ,,земеделска” в ,,неземеделска”- за стопанска сграда и гараж и съобразен със изискванията на чл.19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи отговарящи на устройствената зона с малка височина (Жм).

Продължава...
 
07.02.2018

     Със Заповед № РД-00-97/02.02.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на 12.02.2018 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Терен находящ се в гр. Кюстендил, в УПИ I, кв. 389 на Колушко дере за поставяне на преместваем обект за плод и зеленчук с площ от 50,00 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 11 - 20 от 1201

© 2023 Oбщина Kюстендил